VyhledáváníJak už jsme informovali,  Republikový výbor ČsOL se na svém řádném zasedání dne 23. července letošního roku zabýval rovněž podnětem, který vedení ČsOL obdrželo od předsedy jednoty ČsOL Praha 9 br. J. Vlasáka.

Z podnětu vyplývá, že br. V. Přibyl a br. P. Vranský usilují o vytvoření Celopražské jednoty ČsOL sdružující zahraniční vojáky 2. světové války, jejich potomky a pozůstalé. K tomu rozeslali dopis všem příslušníkům zahraničního odboje v Praze s informací, že jednota byla založena a se žádostí, aby do této jednoty vstoupili. Výbor jednoty ČsOL v Praze 9 ve svém podnětu zdůraznil, že tato jednota nebyla nikým schválena a druhováleční veteráni jsou podvodným způsobem lákáni do organizace, která vlastně neexistuje.

Republikový výbor tento závažný podnět projednal. A jaký je výsledek? Členové RV ČsOL, konkrétně např. br. M. Mirkovič, br. P. Vaněk, br. M. Těšínský stejně jako čestný předseda ČsOL br. T. Sedláček, se v diskusi velmi ostře vyslovili proti této akci, odmítli vznik nové jednoty a jakékoli aktivity s tím spojené. Republikový výbor zaujal stanovisko, že záměr založit takovou jednotu je v rozporu s programovým prohlášením. ČsOL totiž usiluje o to, aby v pražských jednotách ČsOL docházelo ke spojování činnosti starších a mladších členů, k vzájemnému předávání zkušeností a také k prohloubení spolupráce jednot s orgány státní správy a samosprávy v dané městské části. Vznik uvedené celopražské jednoty toto snažení jasně nabourává a navíc hrozí, že by došlo k personální destabilizaci některých stávajících jednot ČsOL v Praze.

Republikový výbor ČsOL po projednání podnětu výboru jednoty Praha 9 proto přijal následující usnesení: RV ČsOL neschvaluje registraci Celopražské jednoty ČsOL. RV ČsOL ukládá br. V. Přibylovi a br. P. Vranskému zastavit veškeré aktivity spojené s přípravou vzniku Celopražské jednoty ČsOL. RV ČsOL doporučuje realizovat navrhovanou činnost druhoválečných veteránů v Praze v rámci historických skupin ČsOL.

Dopis v tomto duchu bude rozeslán všem členům ČsOL, kteří byli osloveni dopisem br. V. Přibyla a br. P. Vranského vyzývajícím je ke vstupu do celopražské jednoty zahraničních vojáků. Předseda ČsOL br. Pavel Budinský v něm vyjadřuje naději, že rozhodnutím RV ČsOL v této kauze se podaří i nadále udržet jednotu Čs. obce legionářské a naplňovat záměry, které si schválila na svém V. manifestačním sněmu v Praze na Vítkově.

Ladislav Lenk

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka