VyhledáváníNahoru

Přihlášky

Členství v ČsOL, povinnosti a práva členů.

 1. Členy ČsOL se mohou stát:

a) Účastníci bojů za národní osvobození ve druhé světové válce, kteří byli příslušníky československých nebo spojeneckých zahraničních pozemních, leteckých, námořních a partyzánských jednotek, čs. zahraničního civilního odboje a jsou držiteli Osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení Ministerstva obrany o účasti v boji.

b) Váleční veteráni, držitelé osvědčení podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb.

c) Rodinní příslušníci účastníků zahraničního odboje podle odstavce 1a) a čs. legionářů z dob 1. světové války. A rodinní příslušníci válečných veteránů podle odst.1b.

d) Čs. účastníci boje za národní osvobození podle odstavce 1a žijící v zahraničí a jejich krajanské jednoty, které se mohou stát kolektivním členem ČsOL.

e) Ti, kteří uznávají poslání ČsOL a jsou ochotni aktivně pracovat v jednotách a orgánech ČsOL.

2. Členství vzniká:

a) Přijetím a schválením písemné přihlášky výborem jednoty a následně členskou schůzi jednoty. Kopie schválené přihlášky bude zaslána Předsednictvu RV k registraci. Předsednictvo RV může odmítnout registraci přihlášky člena. Důvody sdělí žadateli a jednotě do 30 dnů.

b) Předsednictvo RV v odůvodněných případech samostatně přijme a schválí písemnou přihlášku.

c) V případě nepřijetí přihlášky jednotou nebo odmítnutí registrace Předsednictvem RV má žadatel právo odvolat se k Rozhodčí radě.

 přihláška:

3. Čestné členství a čestné tituly:

a) Čestné členství

     Čestné členství se uděluje zasloužilým účastníkům národního boje za svobodu, významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života, příslušníkům armády, kteří pomáhají plnit poslání ČsOL. Může ho udělit Republikový výbor. Návrh na čestné členství mohou podávat všechny jednoty a orgány ČsOL. Evidenci čestných členů vede Předsednictvo ČsOL.

b) Čestné tituly se udělují zasloužilým funkcionářům ČsOL

 Titul „Čestný předseda ČsOL“, „Čestný předseda jednoty ČsOL“, „Čestný předseda krajské organizace ČsOL“, uděluje Republikový výbor ČsOL na návrh výboru příslušného stupně nebo Předsednictva RV ČsOL.

 Nositel čestného titulu a čestného členství má právo se zúčastnit schůzí a jednání v orgánech a organizacích s hlasem poradním, ve kterých byl jmenován čestným předsedou nebo čestným členem ČsOL.

4. Členství zaniká:

a) Písemným oznámením člena o vystoupení z ČsOL.

b) Úmrtím člena.

c) Zrušením členství za soustavné porušováním stanov, usnesení volených orgánů ČsOL a neplněním povinnosti člena podle hlavy III. odst. 7 stanov. O zrušení členství rozhoduje svým usnesením členská schůze jednoty. Toto usnesení předkládá ke schválení RV. Zrušit členství má také právo Republikový výbor na návrh Předsednictva RV. Rozhodnutí se členu doručuje písemně. Člen má právo odvolat se proti rozhodnutí o zrušení členství k Rozhodčí radě ČsOL. Při zahájení jednání o zrušení členství může Rozhodčí rada pozastavit výkon funkce v orgánech ČsOL člena navrženého na zrušení členství. Konečné rozhodnutí o zrušení členství učiní Republikový výbor ČsOL.

5. Členy ČsOL nemohou být ti, kteří:

a) Byli členy fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době okupace, které jsou uvedeny v zákoně č. 255/46 Sb.

b) Byli příslušníky nebo vědomými spolupracovníky represivních státních a stranických orgánů v letech 1948 – 1989 a svým jednáním zavinili vážnou újmu jiným občanům,

c) Jsou členy organizací, které státní orgány ČR prohlásí za extrémistické.

d) Jsou pravomocně odsouzeni za úmyslné trestné činy. Ustanovení článku se plně vztahuje na nově přijímané členy. Pokud by se vztahovalo na již přijaté členy, je nutno postupovat podle článku 4 písmeno c. – zrušení členství.

6. Člen ČsOL má právo:

a) Od 18 let věku volit a být volen do všech funkcí ČsOL v souladu se schválenými kvalifikačními podmínkami.

b) Zúčastňovat se činnosti ve své jednotě a v dalších orgánech, do kterých byl zvolen. Být zván na všechna jednání o své osobě.

c) Hlasy členů jsou si rovné.

7. Člen má povinnost:

a) Být členem jednoty s výjimkou zahraničních a čestných členů.

b) Plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení volených orgánů a programů ČsOL.

c) Platit členské příspěvky jednotě ČsOL ve výši stanovené Republikovým výborem.

 
 
Powered by Phoca Download

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka