Dohoda o spolupráci ČsOL a ČSBS slavnostně podepsána

V hotelu Legie v Praze se v úterý 26. července uskutečnila tisková konference konaná u příležitosti slavnostního podpisu dohody o spolupráci mezi Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu.

V úvodu tiskové konference k přítomným novinářům promluvila předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková a předseda ČsOL Pavel Budinský. Anděla Dvořáková mj. zdůraznila, že je hrozně šťastná, že spolupráce mezi ČsOL a ČSBS, která vždy fungovala a která se bohužel zhruba před pěti lety poněkud zadrhla, se touto smlouvou dostává zpět na původní úroveň. „Smlouva je velmi jednoduchá, prostá, ale naprosto vystihuje to, co potřebujeme, abychom se vzájemně respektovali a spolupracovali,“ prohlásila. „Československá obec legionářská dnes cítí potřebu spolupráce s ČSBS ještě více než v předchozích letech. To proto, že ve společnosti se objevují tendence, které znevažují minulost, zpochybňují prezidenta Beneše a jeho dekrety a vůbec historii tohoto státu,“ prohlásil Pavel Budinský. Je proto rád, že může tuto dohodu o spolupráci podepsat. Po úvodních proslovech pak Anděla Dvořáková a Pavel Budinský před zraky novinářů a dalších představitelů obou organizací slavnostně dohodu podepsali.

Smluvní strany se v ní zavazují rozvíjet spolupráci mezi ČsOL a ČSBS na všech organizačních stupních při respektování samostatné právní subjektivity, vzájemnou spolupráci realizovat v oblastech společného zájmu, zejména při prosazování odkazu a při trvalém rozvíjení tradic prvního a druhého československého odboje. Dále že budou chránit historickou pravdu, tzn. pravdivé a objektivní zpracování a interpretaci československé minulosti a odmítají pokusy o její zkreslování. Společně se budou podílet na vlastenecké výchově mládeže a předávání jí nejlepších tradic starších generací.

Pokud jde o konkrétní oblasti a formy spolupráce, dohoda předpokládá stálý osobní kontakt mezi nejvyššími představiteli ČSBS a ČsOL cestou dohodnutých schůzek, společné aktivity v oblasti historie, kultury, při příležitosti významných výročí, státních svátků a památných dnů, vzpomínkových oslav a pietních aktů.

Obě strany se také zavazují rozvíjet a prohlubovat přátelství a spolupráci mezi řadovými členy ČSBS a ČsOL, základními a okresními organizacemi ČSBS a jednotami ČsOL, posoudit, případně obnovit všechny dohody o vzájemné spolupráci dosud uzavřené na nižších úrovních ČSBS a ČsOL a pokračovat v uzavírání takovýchto dohod. Úhradu za využívání zařízení ČSBS, resp. ČsOL řešit vzájemnou dohodou mezi OV ČSBS a výbory jednot ČsOL.

Vyhodnocení spolupráce na základě této dohody se uskuteční jednou za kalendářní rok na společném jednání pověřených zástupců smluvních stran.

Text a foto: Ladislav Lenk