Sokol je stále naším starším bratrem

V předvečer XV. všesokolského sletu, který začíná 1. července letošního roku a potrvá do pátku 6. července, zaslal předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský dopis starostce České obce sokolské Haně Moučkové. Přinášíme jeho plné znění.

Vážená paní starostko, vážení členové České obce sokolské, sestry a bratři,

dovolte, abych Vás u příležitosti 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu co nejupřímněji pozdravil jménem celé Československé obce legionářské a všem sokolům blahopřál k jejich velkému svátku.

Sokol – jedna z nejstarších sportovních organizací na světě – byl od samého počátku budován na principech demokracie, vlastenectví, bratrské sounáležitosti, tedy na hodnotách, které uznáváme i my dnes v Československé obci legionářské. Řečeno slovy Dr. E. Beneše, sokolskému členstvu patří jedno z nejdůležitějších míst z organizací a skupin, které daly od prvého dne své síly a životy národu.

My, členové ČsOL, považujeme Sokol za svého staršího bratra a stále platí, že bez sokolů by nebylo československých legií a bez nich samostatného československého státu. Sokolové stáli u zrodu roty Nazdar, první čs. legionářské jednotky ve Francii, stejně jako byli iniciátory a prvními vojáky České družiny v Rusku. Vzpomeňme jen taková jména, jako jsou Karel Bezdíček, Jan Čapek, Jiří Švec, Mikuláš Antonín Číla, Matěj Němec, Jan Syrový, Karel Vašátko, Jindřich Vlček a další.

Do čs. legií vnesli sokolové na všech frontách 1. světové války duch vlastenectví, bojové soudružnosti, odvahy a cti a v boji za samostatnost našeho státu, svobodu a demokracii neváhali v řadách legionářů obětovat své životy. Stejně tomu bylo i v době 2. světové války, kdy tisíce sokolů položily své životy na jejích frontách a více než tři a půl tisíce jich bylo popraveno a umučeno nacisty ve své vlasti.

V současné těžké a složité době mnohdy charakterizované úpadkem morálních hodnot, jako je čest, odvaha či vlastenectví, považují obě naše organizace zachování sokolských a legionářských ideálů, myšlenek a tradic boje za svobodu za svoji prioritu.

Věřím, že v době, kdy Československá obec legionářská v loňském roce oslavila 90. výročí jejího založení, Česká obec sokolská zase letos 150. výročí svého vzniku a již nyní se chystáme na důstojné oslavy 100. výročí vzniku samostatného čs. státu, se budou naše vztahy dál upevňovat a rozvíjet. A to nejen na úrovni vrcholných orgánů, ale také na nižších stupních – v župách a jednotách v českých městech a obcích.

Máme mnoho společného a měli bychom udělat vše pro to, aby obě naše organizace zůstaly významnou součástí naší společnosti při vytváření a prosazování hodnot, které vyznávali sokolové a českoslovenští legionáři.

Vložil: Ladislav Lenk