Projekt Péče o válečné veterány v roce 2012 spěje do finále

V Domě armády Praha se 4. prosince uskutečnilo vyhodnocení plnění projektu Péče o válečné veterány v roce 2012, který již třetím rokem realizuje Československá obce legionářská.

 Setkání, jež se neslo ve slavnostní předvánoční atmosféře, byli přítomni členové předsednictva ČsOL, náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, ředitelka odboru péče o válečné veterány Iveta Hlásecká. Především se ho ale zúčastnili ti, na jejichž bedrech realizace projektu ležela – členové řídícího týmu, krajští koordinátoři a terénní pracovníci projektu POVV.

Vedoucí projektu Petr Hozlár v obsáhlé prezentaci zhodnotil naplňování projektu v roce 2012. Zdůraznil, že hlavní cíle projektu, mezi než patří napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti, bránit jejich sociálnímu vyloučení a poskytovat jim individuální péči, se dařilo úspěšně naplňovat. K 1. 1. 2012 začala ČsOL pečovat o 1630 válečných veteránů, k 1. 12. 2012 jejich počet klesl na 1410. Je to dáno tím, že průměrný věk veteránů je velmi vysoký a během roku mnoho z nich zemřelo. K 1. 12. 2012 terénní pracovníci uskutečnili 7320 návštěv u válečných veteránů a do konce roku toto číslo dosáhne 8060. Po celý rok byla provozována bezplatná linka pomoci, která řešila více než 350 dotazů týkajících se například žádostí válečných veteránů o lázně, o vyšetření v ÚVN Praha či o pomoc v zajištění umístění do domovů s pečovatelskou službou.

Po skončení prezentace první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta jménem vedení Československé obce legionářské poděkoval všem, kteří se v letošním roce na realizaci projektu podíleli. Zdůraznil, že ze všech krajů republiky má signály, které dokazují, že práce terénních pracovníků není žádnou rutinou, ale naopak, že do péče o válečné veterány vkládají srdce a mnohdy se doslova stali členy rodin válečných veteránů.

Ve stejném tónu hovořil i náměstek ministra obrany Michael Hrbata, který rovněž poděkoval za práci všem terénním pracovníkům a vyjádřil přesvědčení, že stejným způsobem budou pracovat i v příštím roce. Ředitelka odboru péče o válečné veterány MO Iveta Hlásecká totéž řekla velmi stručně a výstižně: za dva roky k ní nedorazila žádná stížnost na práci terénních pracovníků projektu POVV.

Poté došlo na ocenění. Předseda ČsOL Pavel Budinský předal Ivetě Hlásecké Pamětní medaili ČsOL, členům realizačního týmu a terénním pracovníkům věcné dary a čestná uznání za významný podíl na realizaci projektu v letošním roce. Pěknou tečkou a poděkováním za téměř celoroční práci všem přítomným se pak stal slavnostní oběd doplněný o vystoupení VUS Ondráš.
Snad ještě dodejme, že den předtím, v pondělí 3. prosince, se v hotelu Legie uskutečnilo celodenní pracovní shromáždění krajských koordinátorů a terénních pracovníků projektu POVV, které se zabývalo především zkušenostmi z realizace projektu v jednotlivých krajích, problémy, které se v tom vyskytují, a také tím, jak zlepšit práci do budoucna.

Text a foto: Ladislav Lenk