Ako sa vyvíja kauza Nové Zámky?

V dňoch 1. – 2. júla 2013 sa v Nových Zámkoch a v obci Svätý Peter uskutočnilo zasadanie Česko–slovenskej medzivládnej komisie pre vojnové hroby. Na programe rokovania bolo viacero bodov, medzi ktorými najdôležitejšou bola problematika zdevastovaných hrobov a pôvodného podstavca od pomníka z roku 1936 na mestskom cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

V prvý deň si komisia najprv položením kytice kvetov k hrobom uctila pamiatku vojakov viacerých národností, ktorí zomreli v dôsledku vojny. Potom si prehliadla „rekonštrukciu“, ktorou mesto mienilo nahradiť pôvodný pomník. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že už samotný spôsob budovania nového pomníka bol nevhodný a nedôstojný. S ťažkými mechanizmami a buldozérom sa na hroby predsa nechodí! Nová podoba pietneho miesta, zhotovená bez povolenia, bez projektu a veľmi chvatne, nezodpovedá základným kritériám kladeným na pietne miesto – texty v záhlaví menoslovov obetí (medzičasom ich časť už bola zakrytá) sú chybné, ako pokiaľ ide o mená, tak aj pokiaľ ide o štátnu príslušnosť. Obrubníky hrobov boli zhotovené z akýchsi tvárnic, ústredné minipylóny sú z tehál vhodných na chodníky a múriky pri chatách, ale nie na vojnové hroby.

Týmto postupom mestu porušilo princípy humanity a ustanovenia Haagskych konvencií, Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977 a okrem toho aj celý rad ďalších zákonov Slovenskej republiky. Konečné slovo k porušeniu zákonov mestom vysloví príslušný správny orgán, pred ktorým prebieha správne konanie. Je zarážajúce, že mesto sa takýto pavýtvor snažilo aj formálne zlegalizovať jeho odhalením a posväteným duchovnými rôznych cirkví 29. júna 2013. Na tento akt pozvalo veľvyslancov viac ako desiatich krajín, ale väčšina z nich neprišla... A iste to nebolo preto, že by si mŕtvych svojich krajín nechceli uctiť. K tomuto aktu mesto siahlo napriek tomu, že už vedelo, že jeho postup bol nezákonný, že nový pomník je nevhodný a že sa vo veci začalo správne konanie.

Po vyjadrení členov komisie k novej úprave hrobov, vypočutí zástupcu mesta a Obvodného úradu v Nitre bolo komisiou konštatované, že ide o úplne nevhodný zásah. Takto zrekonštruované obrubníky aj ostatné časti nového pomníka sa preto budú musieť odstrániť a nahradiť takým dielom, ktoré bude mať podobu pôvodného pomníka aj s pôvodným nápisom.

Komisia sa tiež zaoberala postupom obnovovania resp. budovania nových legionárskych pomníkov v Rusku a na Ukrajine ako aj niektorými ďalšími otázkami. Potešiteľné je, že z oboch strán komisie bola zdôraznená potreba častejších kontaktov, užšej spolupráce a spoločnej účasti pri odhaľovaní zrekonštruovaných a  nových pomníkov viažucich sa k spoločným dejinám oboch našich národov.

Rokovanie komisie potom pokračovalo vo Svätom Petre, kde si členovia komisie položením vencov uctili obete prvej a druhej svetovej vojny. Následne bol spracovaný aj zápis z rokovania a potom si členovia komisie na cintoríne v Komárne uctili pamiatku čs. legionárov padlých počas bojov na južnom Slovensku v roku 1919. Na rokovaní komisie sa zúčastnil aj pisateľ tejto správy ako novo menovaný člen komisie za Československú obec legionársku.

Pripravil: Ferdinand Vrábel

Ako sa vyvíja k...
Ako sa vyvíja kauza Nové Zámky?
Ako sa vyvíja k...
Ako sa vyvíja kauza Nové Zámky?
Ako sa vyvíja k...
Ako sa vyvíja kauza Nové Zámky?