Přihlášky

Základní informace o ČsOL

Československá obec legionářská (ČsOL) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.

Členy ČsOL nemohou být ti, kteří byli členy fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době okupace, které jsou uvedeny v zákoně č. 255/46 Sb. Byli příslušníky nebo vědomými spolupracovníky represivních státních a stranických orgánů v letech 1948 – 1989 a svým jednáním zavinili újmu jiným občanům. Jsou členy organizací, které státní orgány ČR prohlásí za extrémistické. Byli pravomocně odsouzeni za úmyslné trestné činy.

Základní jednotkou vnitřní organizace ČsOL je jednota, která sdružuje členy a vytváří se na základě územního principu v rámci jednoho kraje, okresu, města, městského obvodu nebo několika obcí, vojenského útvaru a všude tam, kde lze tvořit podmínky pro aktivní činnost. Kompletní seznam jednot a kontakty na jejich výbory lze najít na webových stránkách www.csol.cz v sekci Jednoty.

Člen ČsOL má povinnost být členem konkrétní jednoty, plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení volených orgánů a programů ČsOL, platit členské příspěvky jednotě ČsOL, jsou-li stanoveny na základě vnitřního předpisu, dodržovat Stanovy ČsOL a další vnitřní předpisy, svým jednáním nesnižovat vážnost a dobré jméno ČsOL.

Postup přihlášení se za člena ČsOL

Zájemce/zájemkyně o členství v ČsOL kontaktuje jednotu, do které má zájem vstoupit a domluví se na konkrétním postupu. Každá jednota přijímá členy samostatně dle svého vnitřního předpisu. Je-li žádost zájemce/zájemkyně o členství schválena jednotou ČsOL, je tato jednota povinna doručit přihlášku člena/členky Ústředí ČsOL k registraci. Registraci přihlášek provádí Předsednictvo Republikového výboru ČsOL na svém jednání. Po registraci přihlášky je členovi/člence ČsOL vystaven členský průkaz a členský odznak. (Upozornění: Členský průkaz a členský odznak jsou majetkem ČsOL, v případě vystoupení člena/členky z ČsOL, či zrušení členství je daná osoba povinna členský odznak vrátit).

Pro výrobu členského průkazu je třeba doručit Sekretariátu ČsOL průkazovou fotografii. Barevná průkazová fotografie ve velikosti 3,5 cm x 4,5 cm může být zaslána elektronicky ve formátu .jpeg (minimální rozlišení scanu 300 dpi) na adresu fotografie@csol.cz, případně je možné ji přiložit k přihlášce.

Pro své vnitřní potřeby třídí ČsOL členy do následujících kategorií:

  1. Účastník 2. odboje – Účastník bojů za národní osvobození ve druhé světové válce, který byl příslušníkem československých nebo spojeneckých zahraničních pozemních, leteckých, námořních a partyzánských jednotek, čs. zahraničního civilního odboje, držitel osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení Ministerstva obrany o účasti v boji.
  2. Účastník 3. odboje – Účastník odboje a odporu proti komunismu, držitel osvědčení podle zákona č. 262/2011 Sb.
  3. Válečný veterán zahraničních misí – Válečný veterán, držitel osvědčení podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb.
  4. Současný i bývalý příslušník Ozbrojených sil – Příslušník a bývalý příslušník Armády České republiky včetně Aktivních záloh, příslušník a bývalý příslušník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, příslušník a bývalý příslušník Hradní stráže.
  5. Potomek – Potomek čs. legionářů z dob 1. světové války, potomek účastníka zahraničního či domácího odboje
  6. Rodinný příslušník – Rodinný příslušník válečného veterána podle kategorie (3).
  7. Sympatizant – Ten, kdo uznává poslání ČsOL a je ochoten aktivně pracovat v jednotách a orgánech ČsOL.

Vzor členského průkazu člena ČsOL