27 srpen

18. tankový den VTM Lešany

MístoLešany 41 - Vojenské technické muzeum Lešany
Datum a čas27.08.2022 09:30 - 16:30

V sobotu 27. 8. 2022 se od 10:30 uskuteèní 18. tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Akci poøádá Vojenský historický ústav Praha. Areál muzeua bude otevøen od 9:30, vstup je zdarma. 

 

https://www.facebook.com/events/397228335728338/

 

V sobotu 27. srpna se ve Vojenském technickém muzeu koná již 18. Tankový den, letos po dvouleté pøestávce. Tankový den poøádaný Vojenským historickým ústavem Praha ve Vojenském technickém muzeu Lešany otevírá své brány v 9.30, program v arénì bude zahájen v 10.30. Vstup je ZDARMA.

Již po desáté hodinì dopolední èeká na diváky i návštìvníky prùlet vrtulníku Mi-24, poté bude následovat (v pøípadì pøíznivého poèasí) prùlet historických letounù. Úvodní defilé obstará historický èeskoslovenský tank Lt-38 s vlajkou Èeské republiky, následován tankem T-72M4CZ s vlajkou NATO. Poté budou v arénì pøedstaveny nìkteré nové èi novì zrestaurované exponáty-pøírùstky do sbírek VHÚ. Jedná se napøíklad o ruské samohybné dìlo SU-76, švédské samohybné dìlo Sav m/43, dìlostøelecký radiolokátor SNAR 2, obrnìný transportér OT-64 SKOT Cigaòa, prototyp èeského kolového obrnìného transportéru ZUBR (vezen bude na vozidle Tatra Multilift) èi motocykl Hradní stráže Jawa Rotax a motocykl Hradní stráže BMW. V prezentaci tìžké techniky se pøedstaví napøíklad nìmecký tank Leopard 1, v Èeskoslovensku vyrobené pøedváleèné tanky Lt-38 a LTP, ale také nìmecký stíhaè tankù Hetzer èi obrnìný transportér HKL. A k vidìní bude i mnoho dalšího. Mimo jiné i americká tìžká technika.

Po ukázkách vojenské techniky bude následovat bojová ukázka, konkrétnì støet nìmeckých sil s Amerièany v druhé svìtové válce – pùjde o zobrazení bojù v tzv. Falaiské kapse v srpnu 1944 ve Francii. Boje pøedvedou èlenové KVH Gardekorps a KVH 16. obrnìná divize. Po skonèení této èásti programu Tankového dne bude následovat vyhlášení vítìzù vìdomostní soutìže, následnì pak svezení výhercù historickou technikou.