Péče o válečné veterány

Československá obec legionářská realizuje projekt Péče o válečné veterány (POVV) s cílem napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit tak jejich sociálnímu vyloučení.

Setkání válečných veteránů s velvyslancem Ukrajiny

Projekt je zaměřen na poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny. Dalším cílem je omezení rizik a důvodů, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Tohoto je v projektu dosaženo sestavením týmu terénních pracovníků, kteří zajišťují pravidelný osobní styk s veterány, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů. Napomáháme tak i při informování o možnosti využívání různých programů. Projekt předpokládá informování veteránů o akcích a činnosti MO AČR. Napomáhá dále válečným veteránům při jejich zapojení do spolupráce s mládežnickými organizacemi, záchrannou službou, ČsOL, ČSBS, SVV ČR a zprostředkovává tímto styk veteránů s veřejností. Nedílnou součástí projektu je i dobrovolná aktivita jednot ČsOL se zapojením členské základny obce do osobního kontaktu s veterány.

V rámci projektu terénní pracovníci spolupracují s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy a státní správy. Při jednání s veterány jsou zjišťovány potřeby jednotlivých veteránů a ty předávány místním samosprávným orgánům, MO, KVV a orgánům sociální péče. Získané informace jsou pravidelně zpracovávány a předávány poskytovateli dotace.

Cílovou skupinou jsou váleční veteráni, nositelé osvědčení dle § 1 odst. 1 písm. a) – f) zákona č. 255 Sb., kteří rovněž splňují podmínky pro vydání osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

Realizační tým terénních pracovníků je organizován po všech krajích České republiky. Tým je sestaven většinou z bývalých důstojníků Armády České republiky s organizačními zkušenostmi, z nichž většina pracovala v minulosti jako terénní pracovníci a navíc jsou členové ČsOL, ČSBS nebo SVV ČR, kteří mají dostatek zkušeností s prací s válečnými veterány. Činnost projektu zabezpečuje řídící a zabezpečující tým.

Projekt se každoročně skládá z činností a klíčových aktivit jako je:

 • sestavení a práce řídícího týmu
 • sestavení a práce realizačního týmu
 • sestavení a vedení úprav databáze veteránů
 • provoz bezplatné linky pomoci
 • pomoc při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů veteránů
 • provádění metodických shromáždění terénních pracovníků
 • zapojení válečných veteránů do spolupráce se školami, organizacemi, záchranou službou
 • zprostředkování styků veteránů s veřejností.

Důležitou úlohu má spolupráce s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy, zpracovávání a předávání získaných informací, spolupráce s MO, KVV a místními samosprávnými orgány a zabezpečení zdárného financování a vyúčtování. Mimo zapojení veteránů do činnosti ČsOL předpokládáme i zapojení jednot ČsOL do projektu a do dobrovolné pomoci veteránům.

Oslavy Dne válečných veteránů 11. 11. 2014 na Vítkově

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je napomáhat válečným veteránům při hodnotném zapojení do života společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny, válečným veteránům z druhé světové války, omezit rizika a důvody, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

Nejstarší válečný veterán p. Spáčil se dožil 107 let

Předmět projektu

Předmětem projektu je realizace následujících činností:

 • Vedení databáze válečných veteránů, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb (druhováleční veteráni), válečných veteránů podle zákona č. 170/2002 Sb. starších 60 let věku (novodobí váleční veteráni) a válečných veteráni podle zákona č. 262/2014 Sb. (váleční veteráni 3. odboje).
 • Provozování bezplatné telefonní služby – linky pomoci.
 • Zajištění pravidelného osobního styku s válečnými veterány, poradenská pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a jejich informování o činnosti MO, Armády ČR, místní samosprávy a orgánů sociální péče a ČsOL.
 • Poskytování informací válečným veteránům o možnostech zvýhodnění (benefitů) při využívání různých programů v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb pro tyto osoby včetně možností pomoci ze strany MO.
 • Zjišťování potřeb jednotlivých válečných veteránů především v oblasti sociálněprávní a sociálně zdravotní a předávání získaných informací místním orgánům sociální péče a ředitelům KVV.
 • Gratulace veteránům u příležitosti jejich narozenin, oslav Dne OS, Dne VV s předáním květin a věcných darů z MO.
 • Organizováním osobních setkání při příležitosti životních jubileí a realizací dalších aktivit místně příslušných jednot ČsOL.
 • Doprovod válečných veteránů na oslavy a pietní akty jak doma tak i v zahraničí.
 • Doprovody válečných veteránů na vyšetření nebo do nemocnic, když toto není schopna zajistit rodina.
 • Zapojení schopných válečných veteránů do přednáškové činnosti ve školách, do spolupráce s mládežnickými organizacemi, do aktivní účasti na pietních a vzpomínkových akcí v regionu a v celé ČR, do spolupráce se záchrannou službou a do vlastní činnosti ČsOL, ČSBS a SVV ČR s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.
 • Vyhledávání i osob ohrožených sociálním vyloučením z řad nositelů osvědčení dle zákona č.170/2002 Sb. a předávání informací o nich dalším kompetentním orgánům.
 • Vyhodnocování získaných informací a čtvrtletní předávání informačních zpráv poskytovateli dotace o plnění sjednaných činností a stavu a situaci válečných veteránů, včetně půlročních a ročních vyhodnocení.
 • Podíl na organizaci posledního rozloučení s veteránem, který zemřel. Pomoc při zajištění vojenských poct na pohřbu.
Pietní akt v Sudicích