Komise

Vedení ČsOL se obrací na členy obce s výzvou, zda mají zájem působit v některé z uvedených komisí. Zejména pokud mají zkušenosti s danou problematikou a chtějí být nápomocni, aby činnost uvedených komisí byla podpořena dalšími odborníky v oboru z vlastních řad. Své rozhodnutí adresujte na email: sekretariat@csol.cz 

KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 • Definuje dlouhodobé cíle a směřování ČsOL.
 • Spolupodílí se na tvorbě Programového prohlášení ČsOL a kontroluje jeho dodržování, navrhuje opatření k jeho plnění a za tímto účelem spolupracuje při tvorbě Plánu práce ČsOL a Rozpočtu ČsOL.
 • V oblasti investiční zpracovává záměry investičních příležitostí, které po schválení volených orgánů obce koordinuje s cílem zajistit navýšení majetku ČsOL.
 • Připravuje ve spolupráci s komisí ekonomickou podklady pro  zajištění  financování investičních záměrů ČsOL z vlastních, národních i mezinárodních zdrojů.
 • Navrhuje opatření k rozvoji a utužení spolupráce s dalšími spolky a organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a především s Ministerstvem obrany, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem kultury, Generálním štábem a útvary AČR.
 • Navrhuje opatření pro rozvoj členské základny a získávání nových členů ČsOL.
 • Připravuje návrhy na reorganizaci jednot, ustanovení a registraci nových jednot ČsOL, v oblasti řízení jednot se spolupodílí na tvorbě potřebných podkladů a dokumentů.

KOMISE EKONOMICKO-FINANČNÍ

 • Připravuje a předkládá ke schválení Plán práce ČsOL.
 • Připravuje a předkládá ke schválení roční Rozpočty ČsOL.
 • Kontroluje stav plnění Rozpočtu ČsOL a v případě potřeby navrhuje jeho aktualizaci a spolupodílí se na zpracování Cashflow pro přelom roku.
 • Zpracovává žádosti o poskytnutí dotací a zajišťuje jejich vyúčtování.
 • Navrhuje rozdělení financí do jednot ČsOL.
 • Doporučuje udělení finančních odměn i jiných finančních ocenění pro dobrovolné pracovníky a stanovení výše odměn stálým pracovníkům.
 • Spolupracuje při snaze o dohledání zabaveného majetku ČsOL.
 • Připravuje podklady pro ekonomickou část Výroční zprávy ČsOL.
 • K řešení některých mimořádných úkolů může se souhlasem Předsednictva  ČsOL přizvat nezávislé odborné pracovníky.

KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

 • Podporuje mezinárodní spolupráci a získávání zkušeností ze zahraničí.
 • Navrhuje opatření k rozvoji a utužení spolupráce s jinými zahraničními organizacemi.
 • Komunikuje se zástupci zahraničních jednot ČsOL.
 • Navrhuje program pro případné návštěvy ze zahraniční, zástupci komise případně doprovází delegaci.

KOMISE PRO LEGISLATIVU

 • Agendu komise převezme Komise pro strategické plánování a Komise historicko-dokumentační.

KOMISE HISTORICKO-DOKUMENTAČNÍ

 • Mapuje památná místa a památníky. Seznamuje  orgány ČsOL se stavem památných míst a památek a navrhuje potřebné opatření k jejich řádné údržbě. Dává návrhy na obnovení nebo nové zřízení památníků či pamětních desek, vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvky na zřizování a údržbu památek
 • Zabývá se symbolikou ČsOL. Vydává stanoviska k žádostem o použití loga ČsOL, výrobě praporů jednot a dalšímu použití symbolů ČsOL.
 • Vydává stanoviska k ediční činnosti ČsOL na základě návrhů z jednot ČsOL. Zajistí přípravu schválených publikací k tisku na základě schváleného rozpočtu. Sleduje nadační činnost nakladatelství a dává doporučení orgánům ČsOL k eventuálnímu zakoupení vhodných publikací. Vyjadřuje se k žádostem vydavatelů o příspěvky na publikační činnost.
 • Zabývá se udržováním tradic ČsOL a to především prostřednictvím knihovny, archivu a digitálního archivu ČsOL. Spolupracuje na tvorbě rozpočtu pro uchování vojenských tradic prostřednictvím muzeí, výstav a prezentací pro veřejnost.

KOMISE SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ

 • Zpracovává žádosti o poskytnutí sociálně-zdravotní podpory členům ČsOL a předkládá je ke schválení voleným orgánům ČsOL.
 • Vyřizuje žádosti členů ČsOL a válečných veteránů o preventivní prohlídky ve FN Motol.
 • Ve spolupráci s jednotami pomáhá v rámci možnosti řešit naléhavé zdravotní a sociální problémy členů.
 • Spolupracuje s terénními pracovníky PoVV.
 • Navrhuje opatření ke zlepšení sociální situace členů ČsOL.
 • Pomáhá při uplatňování požadavků na umisťování členů ČsOL do sociálních zařízení.
 • Sleduje celkovou situaci v zdravotní a sociální oblasti našich členů. Podává o ni zprávu volených orgánům ČsOL s návrhem na opatření.
 • Sleduje právní předpisy a seznamuje se s nimi tak, aby mohla podávat členům fundované informace.
 • Ve spolupráci s komisí legislativní připravuje podněty a připomínky k současným i nově připravovaným zákonům.

Komise pro práci s mládeží

 • Nově zřízená komise, náplň činnosti bude upřesněna.

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ

 • Projednává návrhy na vyznamenání a jiná morální ocenění členů ČsOL a vydává k těmto návrhům stanoviska.
 • Projednává návrhy na udělení pamětní medaile ČsOL, Čestných uznání významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života a příslušníkům AČR a vydává k těmto návrhům stanoviska.
 • Projednává návrhy na udělení rezortních vyznamenání a návrhy na povýšení či jmenování do vyšší vojenské hodnosti členů ČsOL. Schválené návrhy postupuje jménem ČsOL příslušným orgánům s doporučením ke kladnému vyřízení.
 • Na základě pokynu volených orgánů ČsOL vydává stanoviska k návrhům na udělení rezortních vyznamenání, na povýšení či jmenování do vyšší vojenské hodnosti, či na udělení státních vyznamenání dle doručených žádostí o stanovisko ČsOL.
 • Vede evidenci udělených ocenění.
 • Vede evidenci počtu kusů Pamětních medailí ČsOL a Mincí ČsOL.
 • Vydává schválená ocenění odpovědným osobám k předání.

Termíny podání návrhů na ocenění ČsOL

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělení ocenění ČsOL, která mají být vydána k 8. 5., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku. 

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělené ocenění ČsOL, která mají být vydána k 11. 11., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 30. 6. 

Termíny podání návrhů na MO ČR

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělení ocenění MO ČR, která mají být vydána k 8. 5., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku. 

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělení ocenění MO ČR, která mají být vydána k 11. 11., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 31. 5.