Legie 100


Projekt ČsOL ke stému výročí vzniku Československa

PROJEKT BYL DNE 31.12.2020 UKONČEN

Československé dobrovolnické jednotky v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu roku 1914 a od počátku působily ve prospěch ruské a francouzské armády v rámci sil Dohody. Z toho vyplývá, že 100. výročí založení čs. legií budeme slavit již v létě roku 2014. Stoleté výročí založení čs. legií bude využito k výchově k vlastenectví a rozvoji tradic v duchu odkazu čs. legionářů. 

Cílem projektu

je v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů. Projekt je naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mimo jiné počítá s obnovou hrobů legionářů, s péčí o válečné hroby vůbec, s pietními akty, výstavami a přednáškovou činností, s pořízením replik legionářských stejnokrojů a výzbroje, zřízením muzea legií a zakladatelů státu, natočením velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi. Realizace začala už v roce 2009, neboť projekt je velmi rozsáhlý a zahrnuje obrovské množství přípravných prací a řadu dílčích úkolů a aktivit.

Velice významnou součástí těchto aktivit bude také projekt Legiovlaku, který předpokládá pořízení repliky legionářského vlaku z období bojů na Transsibiřské magistrále a s jeho zajížděním po dobu šesti let do měst a obcí po celé České republice doprovázených přednáškovou činností. Projekt zastřešuje  Československá obec legionářská v úzké spolupráci s Českými drahami, SŽDC, ČD Cargo, Národním technických muzeem a Nadací Okřídlené kolo.

Defilé československých legionářů na Václavském náměstí

V období fašistické okupace a komunistické nadvlády byly myšlenky legionářů zakázány, Československá obec legionářská byla zrušena a došlo k přetržení kontinuity povědomí a znalostí o tradici, která je pro nás velice důležitá. Proto by měl projekt Legie 100 sehrát významnou úlohu při obnově tradic boje za svobodu a demokracii v duchu odkazu čs. legionářů.

Proč projekt LEGIE 100?

Projekt „Legie 100“ by měl napomoci posílit národní uvědomění a národní hrdost, jakož i zvýšit prestiž ČR. Legionáři nasazovali své životy nejen na frontách první světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na aktivním odporu proti německým okupantům v průběhu druhé světové války.

Myšlenkový základ legionářského hnutí se v Československu na konci 40. let minulého století stal nežádoucím a legionářské tradice přestaly být udržovány.

V současné době se situace začíná pomalu měnit. Objevují se občanská sdružení a kluby vojenské historie, které se snaží tyto tradice oživit. Sté výročí vzniku a činnosti čs. legií se nabízí jako příležitost výrazně ovlivnit vnímání legií jako fenoménu, který významně promluvil nejen do české historie, ale i do průběhu první světové války. V této souvislosti se jedná o vhodnou příležitost k posílení nejen hrdosti vojáků na příslušnost k AČR a na její tradice, ale v širším měřítku i k pozvednutí vlasteneckého ducha v celé společnosti.

Projekt LEGIE 100 zahrnuje:

Legiovlak – pojízdná replika legionářského vlaku z období „ešalonové války“ na Transsibiřské magistrále. S následným několikaletým projektem ve spolupráci s ministerstvem školství a Českými drahami.

Výstavy a přednáškovou činnost jako připomenutí dějinné úlohy zakladatelů samostatného československého státu české i slovenské veřejnosti s důrazem na mladou populaci obou států. Organizace a pořádání výstav v ČR a v zahraničí vztahujících se ke zlomovým událostem, vzniku a činnosti čs. legií.

Tiskovou činnost – Tiskoviny členěné do několika skupin dle zaměření, rozsahu a odbornosti. Počínaje drobným materiálem formou leporela až po vzpomínky jednotlivých legionářů.

Celovečerní film s legionářskou tématikou.

Počítačové hry – Pro oslovení mladší generace se jeví počítačová hra jako vhodný způsob vzbuzení zájmu o československé legie, vlastenecké cítění i národní hrdost.

Péči o válečné hroby (VH) a pietní místa v ČR a v zahraničí, rekonstrukce, úprava a údržba stávajících VH, obnova zničených VH a budování nových VH na místech pohřbení legionářů v případech, že bojová situace nedovolila tyto VH postavit v době válečných událostí.

Pietní akty u válečných hrobů a pietních míst legionářů při příležitosti stého výročí jejich úmrtí v boji za demokracii a svobodu Československa.

Rekonstrukce bitev, které sehrály významnou roli při uznání samostatného Československa a při vnímání naší armády spojenci. V neposlední řadě se jedná o bitvy, které probíhaly při obraně hranic mladého státu na přelomu let 1918–1919.

Výchovu  školství – Pořádání přednášek a seminářů pro základní, střední i vysoké školy s důrazem na historii dvacátého století. Vytvoření pracovních listů pro různé věkové skupiny a spolupráce s muzeem čs. legií.

Muzeum československých legií s přednáškovým sálem a obsáhlou legionářskou knihovnou.

Zahraniční poutě – Stejně jako tomu bylo v době první republiky, budou pořádány poutě k zahraničním pietním místům.

Logo projektu 


Doprovodné projekty