Znak ČsOL

Původ znaku

Znak ČsOL je oficiálně v užívání od 19. února 1924, kdy byl, výhradně pro ČsOL, povolen Zemskou politickou správou v Praze.

Původní vzorek v podobě mosazného odznaku, předložený Zemské politické správě, se i s originálem povolení momentálně nalézá v Archívu Hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že povolení se uskutečnilo právě na základě mosazného odznaku, jedná se o provedení monochromatické.

Za celou dobu předválečného a těsně poválečného působení ČsOL, až do roku 1949 nebyl zjištěn ani jediný případ použití barevného provedení znaku v tiskové podobě. Tato se vyskytuje, historicky nepodložena, až ve 2. pol. devadesátých let 20. století, po znovuobnovení ČsOL.

Barevné varianty znaku z předválečného a těsně poválečného období jsou sice doloženy na dochovaných praporech jednot, Jedná se však o různorodá provedení, na jejichž základě nelze nevyvratitelně potvrdit správnou barevnost znaku.

Autorství znaku, přisuzované br. Ottu Gutfreundovi, se zatím nepodařilo doložit.

Jedná se o příslušníka legendární roty Nazdar, kubistického sochaře, profesora Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Br. Gutfreund je např. autorem reliéfu znázorňujícího návrat legionářů, který se nachází nad hlavním vchodem do Legionbanky, dnes Čs. obchodní banky v Praze v ulici Na Poříčí nebo sochy Tomáše G. Masaryka na Masarykově náměstí v Hradci Králové, o níž se hovoří jako o nejlépe ztvárněné soše presidenta Osvoboditele. Nelze nevzpomenout i prvorepublikovou pětikorunu, odborníky považovanou za nejzdařilejší československou minci.

Znak symbolizuje

Boj Čechů a Slováků v 1. světové válce za svobodu své země: Čsl. legionář na stráži v typické přilbě M15 – ,,Adrian“, který prošel ohněm světové války, jejíž plamen je znázorněn v pozadí.

Vznik Československa – úsvit nové doby pro naše národy: Vycházející slunce, na jehož kotouči je umístěn stylizovaný tzv. sdružený znak čsl. odboje. Stejně jako v případě původního sdruženého odznaku, jsou z hlav heraldických figur jednotlivých zemských znaků odstraněny koruny, jako symbol národní revoluce a odpoutání se od monarchie.

Jednotu, svornost a bratrství: Po obou stranách znaku vyjádřeno svazky Svatoplukových prutů.

Název organizace: Č. SL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ je vepsán do znaku nestandartním, svébytným fontem písma. Textové provedení zkratky v podobě „Č. SL.“ v sobě odráží dobu vzniku naší organizace, kdy bylo používáno několik neustálených verzí názvu československého státu – mezi nimi právě i Česko-Slovensko, případně Česko-Slovenský.

Způsob užívání členského znaku

  1. Členský odznak je majetkem ČsOL.
  2. Členský odznak je oprávněn užívat a nosit výhradně člen ČsOL.
  3. Držitel odznaku musí při jeho užívání dbát, aby byla zachována důstojnost ČsOL.
  4. Odznak musí být na oděvu umístěn vždy na čestném místě. Doporučeno na levé straně hrudi, či na levé klopě saka.

Schválené verze znaku ČsOL ke stažení: