Sněm ČsOL

Republikový sněm Československé obce legionářské je nejvyšším orgánem ČsOL. Řádný sněm svolává Republikový výbor ČsOL nejméně jednou za čtyři roky. Usnesení o svolání sněmu a jeho program musí být oznámeny všem jednotám nejméně tři měsíce před jeho konáním.

Mimořádný sněm musí být svolán, požádá-li o to jedna třetina registrovaných jednot nebo individuálních členů ČsOL nebo Republikový výbor ČsOL. Delegáti na sněm se volí podle směrnic a klíče schváleného Republikovým výborem. Před zahájením sněmu zvolí delegáti orgány pro jeho řízení, schválí program, jednací řád a volební řád sněmu.

Dokumenty Sněmu ČsOL