Ústřední revizní komise

Ústřední revizní komise Československé obce legionářské (ÚRK ČsOL) podle právních předpisů, stanov, organizačního a jednacího řádu ČsOL, Usnesení sněmu a Republikového výboru a jeho Předsednictva kontroluje jejich dodržování a plnění a provádí revizi hospodaření i jinými materiálními prostředky ČsOL. Má právo vyžadovat od Předsednictva RV, výborů jednot a jednotlivých funkcionářů potřebné informace. O zjištěných skutečnostech ÚRK ČsOL podává průběžné zprávy Předsednictvu a Republikovému výboru. Za každé pololetí podává písemnou zprávu na zasedání Republikového výboru ČsOL.

Předseda ÚRK ČsOL se zúčastňuje zasedání Předsednictva a Republikového výboru s poradním hlasem.

Za svou činnost odpovídá sněmu ČsOL, kterému předkládá komplexní zprávu.

ÚRK ČsOL může se souhlasem RV ČsOL v případě nutnosti zadat provedení hloubkové kontroly odborníkovi nebo auditorské organizaci.

Revizoři jednot provádějí revizi hospodaření v jednotách. Zúčastňují se zasedání výboru jednoty s hlasem poradním. Za svou činnost odpovídají členské schůzi jednoty, na které předkládají zprávy o revizi hospodaření. 

Republikový sněm ČsOL dne 18. února 2023 zvolil členy Ústřední revizní komise v tomto složení:

  • ses. Kateřina Horká
  • br. Miroslav Hus
  • br. Emil Markup
  • br. Bernard Panuš
  • br. Jaroslav Rotek

Zápisy Ústřední revizní komise jsou k nahlédnutí na Sekretariátu ČsOL.