Kompenzační pomůcky válečným veteránům

Ministerstvo obrany České republiky, v rámci dotačního programu Péče o válečné veterány, podporuje, kromě jiných projektů, i zdravotně znevýhodněné veterány vytvořením podmínek pro jejich nadstandardní zabezpečení zdravotními a kompenzačními pomůckami. Československá obec legionářská proto spustila projekt Kompenzační a zdravotní pomůcky válečným veteránům, který je z 90 % financován právě z podprogramu Péče o válečné veterány.

Účelem projektu a dotačním programem podporovanými aktivitami je realizace pomoci válečným veteránům, s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám a zdravotnímu stavu, a to prostřednictvím krátkodobých nebo dlouhodobých zápůjček kompenzačních pomůcek zejména zdravotnického charakteru, případně zabezpečení dalším zdravotnickým materiálem.

Za tyto pomůcky se pro účely projektu považují např.:

  • kompenzační a zdravotnické pomůcky pro usnadnění pohybu, jako např. invalidní vozíky další kompenzační pomůcky (hole, chodítka apod.), nebo polohovací postele, antidekubitní pomůcky apod.
  • pomůcky osobní hygieny a koupání, oblékání, příjmu potravin,
  • další zdravotnických materiál či materiál charakteru kompenzačních pomůcek jako jsou např. ušní naslouchadla, protetický materiál apod.

Cílovou skupinou osob jsou váleční veteráni, nositelé osvědčení podle zákona 170/2002 Sb., o válečných veteránech, bez ohledu na členství v Československé obci legionářské, z.s.:

  • druhováleční veteráni;
  • novodobí váleční veteráni;
  • váleční veteráni účastníci odboje a odporu proti komunismu.

Konkrétním cílem je zajistit znevýhodněným válečným veteránům zdravotní a kompenzační pomůcky ke zlepšení kvality života nad rámec sociálních a zdravotních standardů, formou bezplatné zápůjčky případně bezplatného poskytnutí potřebného spotřebního materiálu nad rámec běžných úhrad poskytovaných ze zdravotního pojištění.

Žádosti o zabezpečení pomůckami nebo materiálem lze podat formou žádosti s uvedením identifikace válečného veterána, jeho kontaktních údajů, popisu potřeby a jednoznačným prohlášením, že požadované pomůcky slouží pro osobní potřebu žádajícího válečného veterána nad standardní rámec poskytovaný ze systému zdravotního nebo sociálního zabezpečení.

Sociální pracovník projektu odborně ověří potřebu znevýhodněného VV, ve spolupráci s terénními pracovníky ČsOL, případně v součinnosti s místně příslušnými odbornými sociálními nebo zdravotními orgány, a odbornými pracovníky poskytovatele dotace, navrhne řešení, které bude v souladu s účelem projektu.