15 září

Charitativní bìh Sportem proti rakovinì

MístoStrakonice
Datum a čas15.09.2022 08:30 - 12:00

Ve ètvrtek 15. záøí 2022 poøádá ve Strakonicích 25. protiletadlový raketový pluk charitativní bìh Sportem proti rakovinì. Akce navazuje na Bìh Terryho Foxe, který v Èeské republice probíhal v letech 1993 až 2007, a Bìh nadìje, jenž ve Strakonicích organizoval nᚠvojenský útvar od roku 2008 do roku 2016.

Hlavním smyslem akce je vyjádøení solidarity s lidmi, kteøí onemocnìli rakovinou, a získání finanèních prostøedkù na její léèbu. Nedílnou souèástí je dobrovolná finanèní sbírka, jejíž výtìžek bude vìnován strakonické nemocnici. Vìøíme, že tato akce pøispìje i k osvìtì mezi mladou generací, které se tak snažíme nenásilnì vštìpovat, jak dùležitý je pravidelný pohyb a správná životospráva pøi pøedcházení onkologickým a ostatním civilizaèním chorobám.

Slavnostní zahájení charitativního bìhu Sportem proti rakovinì probìhne na druhém nádvoøí Hradu ve Strakonicích ve ètvrtek 15. záøí v 8.30 hodin. První start bude možný od 8.45 hodin, poslední pak ve 12.00 hodin. Trasa povede již tradiènì strakonickým Podskalím. 

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-15_-_Sportem_proti_rakovinì.jpg

 

https://www.facebook.com/events/396237539087196/