28 září

Den otevøených dveøí Ministerstva obrany Èeské republiky

MístoPraha 6-Hradèany, Tychonova 1 - Ministerstvo obrany Èeské republiky
Datum a čas28.09.2022 09:00 - 14:00

Na Den èeské státnosti bude moct veøejnost opìt nahlédnout do reprezentaèních prostorù Ministerstva obrany Èeské republiky. Ve støedu 28. záøí 2022 se už poètvrté v novodobých dìjinách naší zemì uskuteèní Den otevøených dveøí a zájemci si budou moci prohlédnout nejen vojenskou techniku, ale také pracovnu ministrynì obrany Jany Èernochové.

Ale pozor! Na akci je nutná rezervace. Zájemci o úèast na Dni otevøených dveøí na Ministerstvu obrany nech do 19. záøí do 12:00 zašlou své jméno a pøíjmení, datum narození a e-mailový kontakt na adresu prohlidkaMO2022@army.cz. Tyto údaje jsou nutné pro vpuštìní do støeženého vojenského objektu.

Váleèní veteráni, vojenští dùchodci, zamìstnanci MO a AÈR budou do objektu vpuštìni bez registrace po pøedložení odpovídajícího prùkazu. 

 

https://www.facebook.com/events/750894686133492/