10 září

Dny evropského dìdictví v Pardubickém kraji – NKP Zámeèek Pardubièky

MístoPardubice IV, U Zámeèku 549 - NKP Zámeèek Pardubièky
Datum a čas10.09. - 11.09.2022

Opìt po roce jsme tu pro vás. NKP Zámeèek Pardubièky bude o víkendu 10.-11. 9. 2022 zpøístupnìn nejen k prohlídkám, ale také nabídne hru pro dìtské návštìvníky. Pøíbìhem Zámeèku a revitalizovaným èásti památky vás provede Šárka Kuchtova z Èeského rozhlasu Pardubice. O životì Karla Knìze, èeského vrchního èetnického strážmistra z Vrbatova Kostelce, se dozvíte z úst vnuèky Aleny Mergl Kuèerové na výstavì vìnované památce tohoto neobyèejného hrdiny. 

Pro dìtské návštìvníky a jejich rodièe máme pøipravenou edukativní hru Heydrichiáda, kde si nejen vyzkouší nejrùznìjší aktivity, ale také se seznámí s událostmi atentátu na zastupujícího øíšského kancléøe Reinharda Heydricha paradesantní skupinou ANTHROPOID.

VSTUP ZDARMA | 10.00-16.00