17 září

Hangár 3 se otevøe pro veøejnost

MístoPlzeò - Letištì Plzeò-Línì
Datum a čas17.09.2022 11:00 - 16:30

V sobotu 17. 9. 2022, na Den letectva, se muzeum v Hangáru 3 na letišti v Plzni-Líních otevøe pro veøejnost. Nachystáno je nìkolik novinek. Pøi pøíznivém poèasí nebude chybìt nìkterý z klenotù toèenského muzea. Po 30 letech budou v prostorách muzea vystaveny takøka kompletní dochované artefakty letounù B-17 Flying Fortess sestøelených 25. dubna 1945 nad Plzní. Pøed Hangárem se lze tìšit na výstavu techniky z druhé svìtové války.

Vystavené letouny:

Stinson AT 19A Reliant MK III (Royal Navy)
Boeing B75N1 Stearman (RCAF)
Harvard Mk.IIA (RAF)
Pilatus P2-05
Fairchild F 24
Bucker Bu-133C Jungmeister
Zlín Z 526M
Zlín Z 526
Morane Saulnier MS 893A (Armée de l’Air)
Sokol M1D
Mig-21 PF

Muzeum bude otevøeno od 11.00 do 16.30 hodin. Vstupné èiní 100 Kè, dìti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 50 Kè. 
Pøíjezd a odjezd návštìvníkù je umožnìn pouze po vyznaèených komunikacích. Volný pohyb po areálu není povolen. Nerespektování tohoto opatøení mùže být duvodem k vykázání z areálu letištního prostoru ostrahou letištì. Prosíme dodržujte pokyny poøadatelù. 

Kontakt: info@classictrainers.cz

 

www.classictrainers.cz/cs/muzeum

 

https://www.facebook.com/events/478812313749372/