21 září

Memoriál èet. Arnošta Hrada

MístoKrálíky, Prostøední Lipka 1a - Pìchotní srub K-S 14 U Cihelny
Datum a čas21.09.2022 09:00 - 14:00

Ve støedu 21. záøí 2022 se v Králíkách uskuteèní pátý roèník branného závodu Memoriál èet. Arnošta Hrada, který poøádá Krajské vojenské velitelství Pardubice ve spolupráci s mìstem Králíky, Vojenským muzeem Králíky, Dìlostøeleckou tvrzí Hùrka a Pìchotním srubem K-S 14 U Cihelny. Soutìže se zúèastní více jak 50 žákù ze základních škol. Družstva budou zdolávat bìžeckou tra s pøekážkami a soutìžit v disciplínách hod granátem na cíl, topografie a støelba ze vzduchovky. Závod bude slavnostnì zahájen v prostoru Dìlostøelecké tvrze Hùrka. Akci ukonèí pietní akt u Pìchotního srubu K-S 14 U Cihelny.