28 září

Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka

Místostřelnice AVZO Břeskáč v Dolním Skrýchově čp. 197 u Jindřichova Hradce
Datum a čas28.09.2013 08:30

Československá obec legionářská – Jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradecnve spolupráci sn44. lehkým motorizovaným praporem a Klubem vojáků v záloze při ÚVS            J. Hradec pořádají při příležitosti 69. výročí Karpatsko – dukelské operacenV. ročník střelecké soutěženMemoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrůnan  ppor. i.m.Václava Martínkan nPROPOZICEn1. Základní a všeobecná ustanovení:n nNÁZEV A DRUH  SOUTĚŽE:     Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i.m. Václava Martínka je střelecká soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z 9 mm pistole  a samopalu  vz.58. Soutěž bude organizována ve třech střeleckých kategoriích:nKategorie „A“ – členové ČsOL a váleční veteráni dle zákona č. 170/2002 Sb.,nKategorie „B“ – pozvaní příslušníci ozbrojených sil a sborů, střeleckých klubů,nKategorie „C“ – pozvaní hosté.n nPOŘADATEL: Československá obec legionářská – Jednota  br. Stanislava Berana Jindřichův Hradecn.nORGANIZÁTOR: ČsOL – Jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec, Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec, 44. lehký motorizovaný prapor.n nTERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:   28. září 2013 střelnice AVZO Břeskáč v Dolním Skrýchově čp. 197 u Jindřichova Hradcen nORGANIZAČNÍ  VÝBOR:npředseda                                 –          npor. v zál. Karel Ludvík – předseda Jednoty                   br. Stanislava Beranantajemník                                  –          Bc. Petr Pokovba – předseda KVZ při ÚVS J. Hradec     nředitel soutěže                                    –           npor. v zál. Karel Ludvíknhlavní rozhodčí                      –           Ing. Zdeněk Krubanrozhodčí na disciplínách        –           Jednota ČsOL J. Hradec, KVZ při ÚVS J. Hradecnterčová směna                        –           Jednota ČsOL J. Hradec, KVZ při ÚVS J. Hradecnsprávce střelnice                     –           AVZO TSČ Trefa Břeskáčnzbrojíř                                     –           44. lmoprnvýdejce střeliva                      –           Jednota ČsOL J. Hradecn nSOUTĚŽNÍ  VÝBOR:npředseda                     –           npor. v zál. Karel Ludvík (ředitel soutěže)nmístopředseda            –           Ing. Zdeněk Kruba (hlavní rozhodčí)nčlen                             –           Bc. Petr Pokovba (tajemník soutěže)n nSBOR  ROZHODČÍCH:nhlavní rozhodčí           –           Ing. Zdeněk Krubanrozhodčí                     –           Jednota ČsOL J. Hradec, KVZ při ÚVS J. Hradecn n2. Technická ustanovení:nSoutěží se podle platných Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a podle ustanovení těchtonpropozic. Používání dalekohledů je možné pouze při nástřelu a po ukončení střelby ke kontrole výsledků, dalekohledy vlastní.n n1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole, 3 (nástřel) + 10 ran vstoje na 25m jednou nebo oběma rukama, bez opory, v čase 2 + 4  min na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy).n n2. Disciplína: střelba ze samonabíjecí útočné pušky, ráže 7,62 mm (nástřel vleže v čase 2 minuty) + 5 ran vleže, 5 ran vstoje, 5 ran vkleče na 50m, bez opory, v čase 2 + 2 + 2 min na terč 135-P1 (redukovaný terč nekrytě ležící figura s kruhy).n n nVYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:n            Hodnocení je dáno dosaženým počtem bodů. Vyhodnocené terče budou vystaveny vždy po ukončení střelby dané směny. Vyhodnocení výsledků provede sbor rozhodčích a budou do 30 min po ukončení soutěže zveřejněny na listině předběžných výsledků.n nHodnocení jednotlivců z každé discipliny zvlášť – při rovnosti bodů se rozhoduje:n            1) Podle většího počtu desítek, devítek, osmiček, … atd.n            2) Podle většího počtu čistých ( vnitřních) desítek, devítek, osmiček,…atd.n            3) Podle vzdálenosti nejhorší rány od středu desítkynHodnocení jednotlivců z obou disciplin dohromady – při rovnosti bodů rozhoduje:nn – 1)Lepší výsledekpistolen – 2)případě shodnosti bodů v disc. Pi, se postupuje podle předcházejícího odstavceHodnocení družstev – Podle dosaženého počtu bodů všemi členy družstva, v případě rovnosti bodů se postupuje  jako při hodnocení jednotlivců z obou disciplín dohromadynCENYnn – 1)Družstva, která se umístíkaždé kategorii  na 1. – 3. místě ve střelbě z Pi+Sa, obdrží diplomy, medaile a poháry.n – 2)Jednotlivci,kteří sekaždé kategorii umístí na 1. – 3. místě ve střelbě z Pi+Sa, obdržídiplomy a medaile.nn – 3)Jednotlivci, kteří sekaždé kategorii umístí  na 1. – 3. místě ve střelbě z Pi, obdržídiplomy a medaile.n4)   Jednotlivci, kteří se v každé kategorii umístí na 1. – 3. místě ve střelbě z Sa, obdrží diplomy a medaile.n nPROTESTY:n            Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut od vystavení terčů dané směny. Protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního poplatku 200,- Kč. Není-li protest uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátorů.n nZBRANĚ A STŘELIVO:n            Zbraně a střelivo jsou zajištěny pořadatelem soutěže. Není povoleno použití vlastních zbraní a střeliva! Během soutěže není povoleno nošení soukromých zbraní! Jakékoli úpravy zbraní před střelbou nejsou povoleny.n n3. Organizační ustanovení:n n             Všichni účastníci soutěže – závodníci, rozhodčí, funkcionáři i hosté se soutěže účastní na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost a jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, což soutěžící stvrzují svým podpisem na prezenční listině. Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci.n            Startovní čísla si družstva losují při prezentaci. Střelecká stanoviště při střelbě z pistole si členové družstev losují při nástupu na pistolovou střelnici.n nBezpečnostní opatření:nVšichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření a propozice soutěže, Desatero bezpečnosti závodníka, Provozní řád střelnice, povely a pokyny rozhodčích. Soutěžící i rozhodčí musí při střelbě používat  chrániče sluchu a je povinná ochrana očí! (sluchátka a brýle vlastní) Střelcům je zakázáno do ukončení jejich střelby konzumovat alkoholické nápoje!nPři porušení bezpečnostních opatření bude závodník ze soutěže vyloučen!n nPřihlášky k soutěži se podávají na přiložených tiskopisech na adresu:nBc. Petr Pokovban                                   Sídliště 395/IIIn       377 04     Jindřichův Hradec 4n nnebo e-mailem:          pokovba@email.czn nMožnost podání bližších informací o soutěžin                        mobil   – 721 619 531n                                   e-mail – pokovba@email.czn nPřihlášky do soutěže odešlete nejpozději do 21. září 2013 na výše uvedené kontakty s přiloženými požadavky na ubytování. Po tomto datu nebude družstvo připuštěno do soutěže!n nZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ:nJe zajištěno po celou dobu konání soutěže RZP.n nÚSTROJ:   příslušníci ozbrojených sil      – polní stejnokrojn                        příslušníci ozbrojených sborů – dle rozhodnutí vysílající složkyn                        civilní osoby                           – dle vlastního rozhodnutín nSTARTOVNÉ:nPříspěvek na výdaje spojené s pořádáním soutěže: 150,- Kč za závodníka zaplatí účastníci při prezentaci (neplatí pro družstva sponzorů).n nDOPRAVA A UBYTOVÁNÍ:n n            Doprava  vlastními vozidly. Ubytování pro zájemce (hradí si účastník)  bude možno zabezpečit na základě požadavku v některém z ubytovacích zařízení v Jindřichově Hradci . n nOBČERSTVENÍ:nV den soutěže  je občerstvení  zajištěno pořadatelem soutěže přímo v areálu střelnice. Oběd je v ceně startovného.n nČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE (při účasti 35 družstev):n n08,00 – 08,45               prezentace, porada organizačního výboru a rozhodčíchn08,45 – 09,00               nástup, slavnostní zahájení, poučení závodníkůn09,00 – 15,00               vlastní soutěžn15,00 – 16,00               vyhodnocení a vyvěšení výsledkůn16,00 – 17,00               vyhlášení výsledků a ukončení soutěžen n nZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:n            Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, nejpozději však do vyhlášení začátku soutěže.n n nPropozice schválil organizační  výbor dne 27. 8. 2013n n nIng Zdeněk Kruba v.r.                                                          npor. zál. Karel Ludvík  v. r.n  hlavní rozhodčí                                                                          ředitel soutěžen