28 září

Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka

Místostřelnice AVZO Břeskáč v Dolním Skrýchově čp. 197 u Jindřichova Hradce
Datum a čas28.09.2013 08:30

Československá obec legionářská – Jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec

ve spolupráci s

44. lehkým motorizovaným praporem a Klubem vojáků v záloze při ÚVS            J. Hradec pořádají při příležitosti 69. výročí Karpatsko – dukelské operace

V. ročník střelecké soutěže

Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů

a

  ppor. i.m.Václava Martínka

 

PROPOZICE

1. Základní a všeobecná ustanovení:

 

NÁZEV A DRUH  SOUTĚŽE:     Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i.m. Václava Martínka je střelecká soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z 9 mm pistole  a samopalu  vz.58. Soutěž bude organizována ve třech střeleckých kategoriích:

Kategorie „A“ – členové ČsOL a váleční veteráni dle zákona č. 170/2002 Sb.,

Kategorie „B“ – pozvaní příslušníci ozbrojených sil a sborů, střeleckých klubů,

Kategorie „C“ – pozvaní hosté.

 

POŘADATEL: Československá obec legionářská – Jednota  br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec

.

ORGANIZÁTOR: ČsOL – Jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec, Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec, 44. lehký motorizovaný prapor.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:   28. září 2013 střelnice AVZO Břeskáč v Dolním Skrýchově čp. 197 u Jindřichova Hradce

 

ORGANIZAČNÍ  VÝBOR:

předseda                                 –          npor. v zál. Karel Ludvík – předseda Jednoty                   br. Stanislava Berana

tajemník                                  –          Bc. Petr Pokovba – předseda KVZ při ÚVS J. Hradec     

ředitel soutěže                                    –           npor. v zál. Karel Ludvík

hlavní rozhodčí                      –           Ing. Zdeněk Kruba

rozhodčí na disciplínách        –           Jednota ČsOL J. Hradec, KVZ při ÚVS J. Hradec

terčová směna                        –           Jednota ČsOL J. Hradec, KVZ při ÚVS J. Hradec

správce střelnice                     –           AVZO TSČ Trefa Břeskáč

zbrojíř                                     –           44. lmopr

výdejce střeliva                      –           Jednota ČsOL J. Hradec

 

SOUTĚŽNÍ  VÝBOR:

předseda                     –           npor. v zál. Karel Ludvík (ředitel soutěže)

místopředseda            –           Ing. Zdeněk Kruba (hlavní rozhodčí)

člen                             –           Bc. Petr Pokovba (tajemník soutěže)

 

SBOR  ROZHODČÍCH:

hlavní rozhodčí           –           Ing. Zdeněk Kruba

rozhodčí                     –           Jednota ČsOL J. Hradec, KVZ při ÚVS J. Hradec

 

2. Technická ustanovení:

Soutěží se podle platných Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a podle ustanovení těchto

propozic. Používání dalekohledů je možné pouze při nástřelu a po ukončení střelby ke kontrole výsledků, dalekohledy vlastní.

 

1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole, 3 (nástřel) + 10 ran vstoje na 25m jednou nebo oběma rukama, bez opory, v čase 2 + 4  min na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy).

 

2. Disciplína: střelba ze samonabíjecí útočné pušky, ráže 7,62 mm (nástřel vleže v čase 2 minuty) + 5 ran vleže, 5 ran vstoje, 5 ran vkleče na 50m, bez opory, v čase 2 + 2 + 2 min na terč 135-P1 (redukovaný terč nekrytě ležící figura s kruhy).

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

            Hodnocení je dáno dosaženým počtem bodů. Vyhodnocené terče budou vystaveny vždy po ukončení střelby dané směny. Vyhodnocení výsledků provede sbor rozhodčích a budou do 30 min po ukončení soutěže zveřejněny na listině předběžných výsledků.

 

Hodnocení jednotlivců z každé discipliny zvlášť – při rovnosti bodů se rozhoduje:

            1) Podle většího počtu desítek, devítek, osmiček, … atd.

            2) Podle většího počtu čistých ( vnitřních) desítek, devítek, osmiček,…atd.

            3) Podle vzdálenosti nejhorší rány od středu desítky

Hodnocení jednotlivců z obou disciplin dohromady – při rovnosti bodů rozhoduje:

  1. 1)Lepší výsledekpistole
  2. 2)případě shodnosti bodů v disc. Pi, se postupuje podle předcházejícího odstavce

Hodnocení družstev – Podle dosaženého počtu bodů všemi členy družstva, v případě rovnosti bodů se postupuje  jako při hodnocení jednotlivců z obou disciplín dohromady

CENY

  1. 1)Družstva, která se umístíkaždé kategorii  na 1. – 3. místě ve střelbě z Pi+Sa, obdrží diplomy, medaile a poháry.
  2. 2)Jednotlivci,kteří sekaždé kategorii umístí na 1. – 3. místě ve střelbě z Pi+Sa, obdrží

diplomy a medaile.

  1. 3)Jednotlivci, kteří sekaždé kategorii umístí  na 1. – 3. místě ve střelbě z Pi, obdrží

diplomy a medaile.

4)   Jednotlivci, kteří se v každé kategorii umístí na 1. – 3. místě ve střelbě z Sa, obdrží diplomy a medaile.

 

PROTESTY:

            Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut od vystavení terčů dané směny. Protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního poplatku 200,- Kč. Není-li protest uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátorů.

 

ZBRANĚ A STŘELIVO:

            Zbraně a střelivo jsou zajištěny pořadatelem soutěže. Není povoleno použití vlastních zbraní a střeliva! Během soutěže není povoleno nošení soukromých zbraní! Jakékoli úpravy zbraní před střelbou nejsou povoleny.

 

3. Organizační ustanovení:

 

             Všichni účastníci soutěže – závodníci, rozhodčí, funkcionáři i hosté se soutěže účastní na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost a jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, což soutěžící stvrzují svým podpisem na prezenční listině. Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci.

            Startovní čísla si družstva losují při prezentaci. Střelecká stanoviště při střelbě z pistole si členové družstev losují při nástupu na pistolovou střelnici.

 

Bezpečnostní opatření:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření a propozice soutěže, Desatero bezpečnosti závodníka, Provozní řád střelnice, povely a pokyny rozhodčích. Soutěžící i rozhodčí musí při střelbě používat  chrániče sluchu a je povinná ochrana očí! (sluchátka a brýle vlastní) Střelcům je zakázáno do ukončení jejich střelby konzumovat alkoholické nápoje!

Při porušení bezpečnostních opatření bude závodník ze soutěže vyloučen!

 

Přihlášky k soutěži se podávají na přiložených tiskopisech na adresu:

Bc. Petr Pokovba

                                   Sídliště 395/III

       377 04     Jindřichův Hradec 4

 

nebo e-mailem:          pokovba@email.cz

 

Možnost podání bližších informací o soutěži

                        mobil   – 721 619 531

                                   e-mail – pokovba@email.cz

 

Přihlášky do soutěže odešlete nejpozději do 21. září 2013 na výše uvedené kontakty s přiloženými požadavky na ubytování. Po tomto datu nebude družstvo připuštěno do soutěže!

 

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

Je zajištěno po celou dobu konání soutěže RZP.

 

ÚSTROJ:   příslušníci ozbrojených sil      – polní stejnokroj

                        příslušníci ozbrojených sborů – dle rozhodnutí vysílající složky

                        civilní osoby                           – dle vlastního rozhodnutí

 

STARTOVNÉ:

Příspěvek na výdaje spojené s pořádáním soutěže: 150,- Kč za závodníka zaplatí účastníci při prezentaci (neplatí pro družstva sponzorů).

 

DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ:

 

            Doprava  vlastními vozidly. Ubytování pro zájemce (hradí si účastník)  bude možno zabezpečit na základě požadavku v některém z ubytovacích zařízení v Jindřichově Hradci . 

 

OBČERSTVENÍ:

V den soutěže  je občerstvení  zajištěno pořadatelem soutěže přímo v areálu střelnice. Oběd je v ceně startovného.

 

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE (při účasti 35 družstev):

 

08,00 – 08,45               prezentace, porada organizačního výboru a rozhodčích

08,45 – 09,00               nástup, slavnostní zahájení, poučení závodníků

09,00 – 15,00               vlastní soutěž

15,00 – 16,00               vyhodnocení a vyvěšení výsledků

16,00 – 17,00               vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

            Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, nejpozději však do vyhlášení začátku soutěže.

 

 

Propozice schválil organizační  výbor dne 27. 8. 2013

 

 

Ing Zdeněk Kruba v.r.                                                          npor. zál. Karel Ludvík  v. r.

  hlavní rozhodčí                                                                          ředitel soutěže