21 září

Pietní akt u pøíležitosti 104. výroèí bitvy o Doss Alto

MístoPraha 3, Vinohradská 1835/153 - Olšanské høbitovy (Èestné vojenské pohøebištì)
Datum a čas21.09.2022 10:00 - 11:00

Èeskoslovenská obec legionáøská poøádá ve spolupráci s Ministerstvem obrany Èeské republiky pietní akt u pøíležitosti 104. výroèí vítìzné obrany kóty Doss Alto pøíslušníky èeskoslovenských legií v Itálii. Vzpomínkový ceremoniál se uskuteèní v souèinnosti s Posádkovým velitelstvím Praha v den výroèí bitvy ve støedu 21. záøí 2022 v 10:00 na èestném vojenském pohøebišti Olšanských høbitovù u Památníku èeskoslovenských legionáøù.

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-21_-_104._výroèí_bitvy_o_Doss_Alto.jpg

 

https://www.facebook.com/events/5839377302761992/