17 září

Podzim na dìdinì – Pocta obráncùm hranic ÈSR v roce 1938

MístoStrážnice, Bzenecká 1510 - Skanzen Strážnice
Datum a čas17.09.2022 09:00 - 17:00

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-17_-_Podzim_na_dìdinì.jpg

 

Pøijmìte srdeèné pozvání na doprovodný program tradièní akce Národního ústavu lidové kultury Podzim na dìdinì, která se uskuteèní v sobotu 17. záøí 2022 ve skanzenu ve Strážnici. KVH Slovácko ve spolupráci s Klubem policejní historie v Brnì a Technickým muzeem v Brnì pro Vás pøipraví výstavky dobových artefaktù, stejnokrojù i výzbroje pøíslušníkù Stráže obrany státu a historické módy. Celá akce bude pojatá jako pøipomínka osudových událostí podzimu 1938 a chceme jejím prostøednictvím vzdát poctu všem obráncùm hranic tehdejšího Èeskoslovenska. V 11 a 15 hodin pak probìhnou hlavní body programu – bojové ukázky Krvavý podzim 1938.

 

Informace pro zájemce o úèinkování: Akce je urèena pouze pro zvané úèinkující. Z kapacitních dùvodù není možná úèast dalších neregistrovaných zájemcù. Rovnìž musíme upozornit, že neuvažujeme o zajištìní prostoru pro prodejní stánky s vojenskou tematikou (na místì ovšem bude možné zakoupit obèerstvení dle bìžných zvyklostí skanzenu).

 

https://www.facebook.com/events/2010483356007147/