31 říjen

Pracovní workshop České země 1938-1945. Stav a perspektivy výzkumu

Datum a čas31.10.2019 09:00

WORKSHOP ČESKÉ ZEMĚ 1938-1945

 

  • Termín: 31. 10. 2019
  • Místo konání: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8 

 

České země 1938–1945. Stav a perspektivy výzkumu

Pracovní workshop 

 

Organizátoři:  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů

Místo konání:  MÚA AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Termín: 31. říjen 2019

Uplynutí osmdesáti let od vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a od počátku druhé světové války se nabízí jako příležitost k bilancování a debatě nad stavem výzkumu období nacistické okupace a anexe v československé/české historiografii. Cílem jednodenního pracovního workshopu je propojit dosavadní bádání se současnými výzkumy zabývajícími se problematikou druhé republiky, Protektorátu Čechy a Morava a Říšské župy Sudety z perspektivy politických, sociálních, hospodářských a kulturních dějin.

  1. První část bude rozdělena do tematických bloků, ve kterých budou aktuálně probíhající výzkumné projekty vsazovány do kontextu dosavadních trendů v české a zahraniční historiografii. Těžištěm debaty budou možné interpretační posuny a jejich možné přínosy k současnému poznání daných témat. Cílem nebude primárně prezentovat dílčí výsledky a závěry, nýbrž na základě vlastního výzkumu a zkušenosti zasadit dané badatelské zaměření do širšího kontextu dosavadní historiografie, tematizovat výzkumné otázky, metody/přístupy, prameny a interpretační obtíže.
  2. Ve druhé části otevřeme prostor pro cca 10 minutové prezentace (exposé) začínajících projektů, doktorských či magisterských prací.

Zajímáme se o projekty explicitně související s obdobím 1938–1945 nebo sledující delší časové rámce, u kterých tvoří období okupace klíčový mezník historické zkušenosti. Klademe přitom důraz na zasazení protektorátu do širšího komparativního rámce studia myšlení a sociální praxe daného období a s nimi souvisejících ekonomických, sociálních a kulturně-historických fenoménů.

Konkrétně se může jednat o výzkum z oblasti historie a spřízněných sociálních a humanitních věd zaměřený na studium např.:

  • Státu, jeho struktur a veřejných politik
  • Nacionalismu
  • Perzekuce menšin a dalších společenských skupin
  • Masového vyvražďování a holocaustu
  • Rezistence a kolaborace
  • Každodennosti války a okupace atd.

 

Zájemce o vystoupení na workshopu prosíme o registraci do 15. srpna 2019 prostřednictvím registračního formuláře. O přijetí příspěvku budete informováni do 31. srpna 2019. Dodání textu referátu bude vyžádáno k 10. říjnu 2019. 

 

Kontakty pro případné dotazy:

PhDr. Radka Šustrová, PhD., (MÚA AV ČR): sustrova@mua.cas.cz

PhDr. Jaromír Mrňka, PhD., (ÚSTR): jaromir.mrnka@ustrcr.cz

 

pdf