22 září

Promenádní koncert Ústøední hudby AÈR

MístoPraha 1, Mariánské námìstí 98/1 - Mìstská knihovna v Praze - Ústøední knihovna
Datum a čas22.09.2022 16:30 - 18:00

Ve ètvrtek 22. záøí 2022 od 16.30 hodin se v Mìstské knihovnì na Mariánském námìstí v Praze uskuteèní Promenádní koncert ÚH AÈR.

Hrát bude velký dechový orchestr Ústøední hudby AÈR a hlavním dirigentem je major Josef Kuèera. Hudebními hosty koncertu jsou napø. vokální sólistka Lucie Silkenová nebo instrumentální sólisté nadporuèík Jan Novotný a rotmistr TomᚠZávora. Zazní skladby A. Dvoøáka, W. A. Mozarta nebo J. Strausse ml.