10 září

Trocnovské slavnosti 2022

MístoBorovany - Památník Jana Žižky z Trocnova
Datum a čas10.09.2022 13:00 - 18:00

Jihoèeské muzeum v Èeských Budìjovicích a mìsto Borovany zvou na 9. roèník Trocnovských slavností. Tradièní akce pro všechny vìkové kategorie se uskuteèní v sobotu 10. záøí 2022 od 13:00 do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany). Vstup je ZDARMA!

Tìšit se mùžete na bohatý program pro dìti i dospìlé: napø. ukázky støedovìkých soubojù, pøedstavení s tematikou Jana Žižky a husitství, øízenou bitvu se zapojením divákù, støedovìký tábor, støelbu z luku a kuše, divadla pro rodiny s dìtmi, živou hudbu, hraèkolnu, expozici o Janu Žižkovi, nauènou venkovní stezku s pracovními listy a další body programu.

Mùžete se také podívat, jak aktuálnì probíhá stavba pøipravovaného Archeoskanzenu Trocnov, který modeluje výsek zástavby støedovìké vesnice a který bude prezentovat stavby a život v období konce 14. století. Pøístup bude umožnìn pouze v blízkém okolí stavby, ne však pøímo v areálu a v interiérech Archeoskanzenu.

Na místì bude dále zajištìno parkování a parkovací služba, prodej obèerstvení a zdravotní dohled.

 

https://www.facebook.com/events/1420330455107787/