26 srpen

XXVI. mezinárodní festival vojenských hudeb 2022

MístoOlomouc, Horní námìstí
Datum a čas26.08. - 28.08.2022

V pátek 26. srpna 2022 bude od 16.00 hodin se na Horním námìstí v Olomouci zahájen XXVI. mezinárodní festival vojenských hudeb 2022. Zúèastní se ho zahranièní orchestry ze Slovenské republiky, Maïarska a Polska. Pøedstaví svùj tradièní i nevšední repertoár odkazující na jejich národní kulturu, ale i barvitá exhibièní vystoupení. Dále vystoupí Ústøední hudba AÈR, Vojenská hudba Olomouc, VUS Ondráš, motocyklová èeta Velitelství Vojenské policie Olomouc a exhibièní jednotka Èestné stráže AÈR. Hostem festivalu budou mažoretky z Holešova zvané Lentilky.

Slavnostního zahájení se v sobotu 27. srpna 2022 zúèastní první zástupce náèelníka Generálního štábu AÈR generálmajor Ivo Støecha.

 

Program festivalu 26. srpna 2022, Horní námìstí

16:00 hod. – taneènì-hudební vystoupení Vojenského umìleckého souboru Ondráš,
18:00 hod. – chrámový koncert Vojenské hudby Olomouc se sólisty v katedrále sv. Václava,
20:00 hod. – koncert Ústøední hudby AÈR se sólisty Martinem Chodúrem a Lucií Silkenovou.

 

Program festivalu 27. srpna 2022, Horní námìstí

10:00 hod. – slavnostní zahájení festivalu, showprogramy zahranièních vojenských hudeb, spoleèný showprogram Ústøední hudby AÈR a VUS Ondráš, spoleèný showprogram Vojenské hudby Olomouc a Èestné stráže AÈR, showprogram motocyklové èety Vojenské policie Olomouc, vystoupení mažoretek z Holešova zvaných Lentilky.

V rámci doprovodného programu, který bude zahájen v 8.00 hodin, detailnì pøedstaví svou èinnost nìkolik vojenských útvarù – Velitelství Vojenské policie Olomouc, Pozemní síly AÈR, Rekrutaèní pracovištì Zlín a Èestná strហAÈR. 

 

– – –

 

V sobotu 27. srpna bude od 17:00 hodin na Velkém námìstí v Kromìøíži zahájen XXVI. mezinárodní festival vojenských hudeb 2022 sérií promenádních koncertù zahranièních hudeb ze Slovenské republiky, Maïarska a Polska, které pøedstaví svùj tradièní i nevšední repertoár odkazující na jejich národní kulturu. Dále vystoupí i Ústøední hudba AÈR se sólisty.

V nedìli 28. srpna 2022 bude program festivalu rozšíøen o vystoupení Vojenská hudby Olomouc, VUS Ondráš, motocyklové èety Velitelství Vojenské policie Olomouc a exhibièní jednotky Èestné stráže AÈR. Hostem festivalu budou i mažoretky z Holešova zvané Lentilky.

Slavnostního zahájení festivalu se v nedìli 28. srpna 2022 zúèastní první zástupce náèelníka Generálního štábu AÈR generálmajor Ivo Støecha.

 

Program festivalu 27. srpna 2022:

17:00 hod. – Promenádní koncert Vojenské hudby Ozbrojených sil Slovenské republiky,
18:00 hod. – Promenádní koncert Vojenské hudby Bytom z Polska,
19:00 hod. – Promenádní koncert Vojenské hudby Kaposvár z Maïarska,
20:00 hod. – Koncert Ústøední hudby AÈR se sólisty Martinem Chodúrem a Lucií Silkenovou.

 

Program festivalu 28. srpna 2022:

13:30 hod. – Hudba ze všech koutù námìstí – hrají zahranièní orchestry a Ústøední hudba,
14:00 hod. – slavnostní zahájení festivalu, showprogramy zahranièních vojenských hudeb, spoleèný showprogram Ústøední hudby AÈR a VUS Ondráš, spoleèný showprogram Vojenské hudby Olomouc a Èestné stráže AÈR, showprogram motocyklové èety Vojenské policie Olomouc, vystoupení mažoretek z Holešova zvaných Lentilky.

V rámci doprovodného programu, který bude zahájen ve 13.00 hodin, detailnì pøedstaví svou èinnost nìkolik vojenských útvarù – Velitelství Vojenské policie Olomouc, Pozemní síly AÈR, Rekrutaèní pracovištì Zlín a Èestná strហAÈR.