Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 29. 8. 2020

30. 8. 2020

Dne 29. 8. 2020 zasedal nejvyšší orgán Československé obce legionářské – Republikový výbor ČsOL, který je složen z Předsednictva RV ČsOL, ze zvolených zástupců jednotlivých jednot a dalších členů ČsOL. Republikový výbor ČsOL vzal na vědomí informaci br. armádního generála v. v. Emila Bočka o rezignaci na funkci místopředsedy ČsOL a člena výboru Jednoty ČsOL Praha 2 a v rámci svého jednání br. Bočkovi vyslovil poděkování za jeho dosavadní činnost pro ČsOL.

Republikový výbor ČsOL však odmítl tvrzení br. Bočka a bývalých členů ČsOL Ing. Kulíška a Ing. Syrového, kteří své vystoupení z ČsOL a rezignace na své funkce zdůvodňují údajným kolaborantstvím místopředsedy ČsOL a válečného veterána Tichomira Mirkoviče. Z informací, které mají členové Republikového výboru ČsOL k dispozici, vyplývá závěr, že se jedná o smyšlenku, která má za cíl pouze poškodit ČsOL a válečného veterána, který se vzepřel manipulaci a nevybíravému chování pana Ing. Syrového, k jehož osobě přijal Republikový výbor ČsOL následující usnesení:

Bývalý člen Ing. Jaroslav Syrový vstoupil do Československé obce legionářské před pěti lety. V počátcích svého působení využil své kontakty a dlouholeté zkušenosti a pomohl ČsOL s přípravou některých projektů a zorganizoval několik velmi reprezentativních koncertů, setkání a akcí především pro válečné veterány. Bohužel ale tyto vysoce kulturně společenské akce dokázal degradovat svým nevhodným až neurvalým chováním k veteránům, urážkami mnoha přítomných členů ČsOL a hrubým a arogantním chováním k pomocným organizačním pracovníkům.

Poté, co zjistil, že se mu nepodaří proniknout do vedení Československé obce legionářské, neboť naše organizace má účinné ochranné mechanismy ve formě kariérního řádu, si kolem sebe vytvořil úzkou skupinu válečných veteránů druhé světové války.

Pro skupinu těchto veteránů zajistil Ing. Syrový mnoho společenských a vzpomínkových akcí a výletů, přijetí u nejvyšších ústavních a exekutivních představitelů u nás i na Slovensku a nadstandardní výhody včetně získání řady ocenění. Naši nejstarší bratři si většinou již nedokázali vyhodnotit, že jsou tímto způsobem využíváni právě k růstu společenských styků a kontaktů Ing. Syrového, který si tak začal vytvářet svou cestu mimo organizační strukturu ČsOL, a postupně začal jednat ve jménu válečných veteránů druhé světové války jako organizátor jejich účasti na akcích. Ve svých plánech pak nebral v úvahu ani stále rostoucí věk veteránů a jejich fyzický stav, a tak se zcela logicky dostával do kolize s posláním Československé obce legionářské a terénními pracovníky projektu Péče ČsOL o válečné veterány.

Po jednání Republikového sněmu ČsOL, na kterém nebyly uspokojeny jeho ambice dostat se do vedení ČsOL, přestal Ing. Jaroslav Syrový respektovat nastavené postupy v ČsOL vůbec a se „svou“ skupinou několika válečných veteránů začal zneužívat kredit ČsOL ve společnosti ve svůj prospěch. Odtrhl místopředsedu ČsOL bratra Emila Bočka od činnosti obce a začal v jeho doprovodu navštěvovat nejvyšší politické představitele. Po nedávném vystoupení Ing. Jaroslava Syrového z ČsOL, kterým předešel připravovanému návrhu PRV ČsOL na zrušení jeho členství, následoval z jeho strany mediální útok obsahující lži a manipulace.

Tím se prokázala původní obava předsedy ČsOL br. Pavla Budinského před snahou o účelové očernění a poškození ČsOL před veřejností ze strany Ing. Jaroslava Syrového. Této snaze se s plnou vážností postavil Republikový výbor ČsOL na svém zasedání dne 29. srpna 2020, který útok na naši organizaci odsoudil a deklaroval podporu předsedovi ČsOL br. Pavlu Budinskému a odsouhlasil postup Předsednictva RV ČsOL v této věci.

Republikový výbor ČsOL prodiskutoval obvinění, pomluvy a nařčení z kolaborace, která se snesla na hlavu místopředsedy ČsOL a válečného veterána br. Tichomira Mirkoviče a spolu s hostem, historikem PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., prodiskutoval známé skutečnosti o jeho činnosti během druhé světové války i historicky známá fakta o průběhu bojů v Jugoslávii a činnosti partizánského a odbojového hnutí. Republikový výbor ČsOL na základě podrobné diskuze odmítl tvrzení dokládaná amatérským a nactiutrhačným výkladem historie a nesouvisejícími články z Wikipedie o údajném kolaborantství místopředsedy ČsOL. Br. Tichomir Mirkovič je Českou republikou – Ministerstvem obrany ČR uznaným válečným veteránem a ČsOL nemá důvodnou pochybnost o jeho nasazení a boji proti okupantům a jejich pomocníkům v jeho rodné zemi. S ohledem na zhoršený zdravotní stav, který bratra Mirkoviče postihl po mediálních útocích bývalých členů ČsOL, přijal Republikový výbor ČsOL spontánně na svém jednání následující usnesení:

ČsOL vyslovuje plnou podporu místopředsedovi ČsOL br. Tichomiru Mirkovičovi a odsuzuje útoky na jeho osobu.

ČsOL projevuje zklamání nad tím, jaké lživé informace se v posledních týdnech dostávají jejím členům a široké veřejnosti ze strany bývalých členů Ing. Syrového a Ing. Kulíška, a to prostřednictvím nejen dopisů od br. Emila Bočka. Bohužel nikoliv poprvé tak byl vážený válečný veterán zneužit ke špinavému útoku vůči naší organizaci. Republikový výbor ČsOL k tomu formou usnesení konstatoval:

„Československá obec legionářská, vědoma si své takřka staleté historie, společenského poslání a významu, který opět nabyla svou dlouholetou a obětavou činností vůči veřejnosti, deklaruje, že je silnou, sebevědomou a jednotnou organizací. Společenský dopad a úspěch naší organizace s sebou přináší i negativní jevy, jakými jsou snahy o poškození dobrého jména Československé obce legionářské prostřednictvím lživých a manipulativních tvrzení. Naše organizace těmto snahám vždy odolala, jelikož její vysoký kredit je postaven na vzájemné důvěře a plné transparentnosti naší činnosti v rámci organizace, vůči našim partnerům a veřejnosti.“