Péče o válečné veterány

Československá obec legionářská realizuje projekt Péče o válečné veterány (POVV) s cílem napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit tak jejich sociálnímu vyloučení.

Setkání válečných veteránů s velvyslancem Ukrajiny

Setkání válečných veteránů s velvyslancem Ukrajiny

Projekt je zaměřen na poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny. Dalším cílem je omezení rizik a důvodů, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Tohoto je v projektu dosaženo sestavením týmu terénních pracovníků, kteří zajišťují pravidelný osobní styk s veterány, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů. Napomáháme tak i při informování o možnosti využívání různých programů. Projekt předpokládá informování veteránů o akcích a činnosti MO AČR. Napomáhá dále válečným veteránům při jejich zapojení do spolupráce s mládežnickými organizacemi, záchrannou službou, ČsOL, ČSBS, SVV ČR a zprostředkovává tímto styk veteránů s veřejností. Nedílnou součástí projektu je i dobrovolná aktivita jednot ČsOL se zapojením členské základny obce do osobního kontaktu s veterány.

V rámci projektu terénní pracovníci spolupracují s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy a státní správy. Při jednání s veterány jsou zjišťovány potřeby jednotlivých veteránů a ty předávány místním samosprávným orgánům, MO, KVV a orgánům sociální péče. Získané informace jsou pravidelně zpracovávány a předávány poskytovateli dotace.

Cílovou skupinou jsou váleční veteráni, nositelé osvědčení dle § 1 odst. 1 písm. a) – f) zákona č. 255 Sb., kteří rovněž splňují podmínky pro vydání osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

Realizační tým terénních pracovníků je organizován po všech krajích České republiky. Tým je sestaven většinou z bývalých důstojníků Armády České republiky s organizačními zkušenostmi, z nichž většina pracovala v minulosti jako terénní pracovníci a navíc jsou členové ČsOL, ČSBS nebo SVV ČR, kteří mají dostatek zkušeností s prací s válečnými veterány. Činnost projektu zabezpečuje řídící a zabezpečující tým.

Projekt se každoročně skládá z činností a klíčových aktivit jako je:

 • sestavení a práce řídícího týmu
 • sestavení a práce realizačního týmu
 • sestavení a vedení úprav databáze veteránů
 • provoz bezplatné linky pomoci
 • pomoc při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů veteránů
 • provádění metodických shromáždění terénních pracovníků
 • zapojení válečných veteránů do spolupráce se školami, organizacemi, záchranou službou
 • zprostředkování styků veteránů s veřejností.

Důležitou úlohu má spolupráce s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy, zpracovávání a předávání získaných informací, spolupráce s MO, KVV a místními samosprávnými orgány a zabezpečení zdárného financování a vyúčtování. Mimo zapojení veteránů do činnosti ČsOL předpokládáme i zapojení jednot ČsOL do projektu a do dobrovolné pomoci veteránům.

Oslavy dne VV 11. 11. 2014 na Vítkově

Oslavy Dne válečných veteránů 11. 11. 2014 na Vítkově

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je napomáhat válečným veteránům při hodnotném zapojení do života společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny, válečným veteránům z druhé světové války, omezit rizika a důvody, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

Nejstarší VV p. Spáčil se dožil 107 let

Nejstarší válečný veterán p. Spáčil se dožil 107 let

Předmět projektu

Předmětem projektu je realizace následujících činností:

 • Vedení databáze válečných veteránů, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb (druhováleční veteráni), válečných veteránů podle zákona č. 170/2002 Sb. starších 60 let věku (novodobí váleční veteráni) a válečných veteráni podle zákona č. 262/2014 Sb. (váleční veteráni 3. odboje).
 • Provozování bezplatné telefonní služby – linky pomoci.
 • Zajištění pravidelného osobního styku s válečnými veterány, poradenská pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a jejich informování o činnosti MO, Armády ČR, místní samosprávy a orgánů sociální péče a ČsOL.
 • Poskytování informací válečným veteránům o možnostech zvýhodnění (benefitů) při využívání různých programů v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb pro tyto osoby včetně možností pomoci ze strany MO.
 • Zjišťování potřeb jednotlivých válečných veteránů především v oblasti sociálněprávní a sociálně zdravotní a předávání získaných informací místním orgánům sociální péče a ředitelům KVV.
 • Gratulace veteránům u příležitosti jejich narozenin, oslav Dne OS, Dne VV s předáním květin a věcných darů z MO.
 • Organizováním osobních setkání při příležitosti životních jubileí a realizací dalších aktivit místně příslušných jednot ČsOL.
 • Doprovod válečných veteránů na oslavy a pietní akty jak doma tak i v zahraničí.
 • Doprovody válečných veteránů na vyšetření nebo do nemocnic, když toto není schopna zajistit rodina.
 • Zapojení schopných válečných veteránů do přednáškové činnosti ve školách, do spolupráce s mládežnickými organizacemi, do aktivní účasti na pietních a vzpomínkových akcí v regionu a v celé ČR, do spolupráce se záchrannou službou a do vlastní činnosti ČsOL, ČSBS a SVV ČR s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.
 • Vyhledávání i osob ohrožených sociálním vyloučením z řad nositelů osvědčení dle zákona č.170/2002 Sb. a předávání informací o nich dalším kompetentním orgánům.
 • Vyhodnocování získaných informací a čtvrtletní předávání informačních zpráv poskytovateli dotace o plnění sjednaných činností a stavu a situaci válečných veteránů, včetně půlročních a ročních vyhodnocení.
 • Podíl na organizaci posledního rozloučení s veteránem, který zemřel. Pomoc při zajištění vojenských poct na pohřbu.

Pietní akt v Sudicích

Pietní akt v Sudicích