Péče o válečné veterány

Československá obec legionářská realizuje projekt Péče o válečné veterány (POVV) s cílem napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit tak jejich sociálnímu vyloučení.

Setkání válečných veteránů s velvyslancem Ukrajiny

Setkání válečných veteránů s velvyslancem Ukrajiny

Projekt je zaměřen na poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny. Dalším cílem je omezení rizik a důvodů, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Tohoto je v projektu dosaženo sestavením týmu terénních pracovníků, kteří zajišťují pravidelný osobní styk s veterány, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů. Napomáháme tak i při informování o možnosti využívání různých programů. Projekt předpokládá informování veteránů o akcích a činnosti MO AČR. Napomáhá dále válečným veteránům při jejich zapojení do spolupráce s mládežnickými organizacemi, záchrannou službou, ČsOL, ČSBS, SVV ČR a zprostředkovává tímto styk veteránů s veřejností. Nedílnou součástí projektu je i dobrovolná aktivita jednot ČsOL se zapojením členské základny obce do osobního kontaktu s veterány.

V rámci projektu terénní pracovníci spolupracují s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy a státní správy. Při jednání s veterány jsou zjišťovány potřeby jednotlivých veteránů a ty předávány místním samosprávným orgánům, MO, KVV a orgánům sociální péče. Získané informace jsou pravidelně zpracovávány a předávány poskytovateli dotace.

Cílovou skupinou jsou váleční veteráni, nositelé osvědčení dle § 1 odst. 1 písm. a) – f) zákona č. 255 Sb., kteří rovněž splňují podmínky pro vydání osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

Realizační tým terénních pracovníků je organizován po všech krajích České republiky. Tým je sestaven většinou z bývalých důstojníků Armády České republiky s organizačními zkušenostmi, z nichž většina pracovala v minulosti jako terénní pracovníci a navíc jsou členové ČsOL, ČSBS nebo SVV ČR, kteří mají dostatek zkušeností s prací s válečnými veterány. Činnost projektu zabezpečuje řídící a zabezpečující tým.

Projekt se každoročně skládá z činností a klíčových aktivit jako je:

Důležitou úlohu má spolupráce s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy, zpracovávání a předávání získaných informací, spolupráce s MO, KVV a místními samosprávnými orgány a zabezpečení zdárného financování a vyúčtování. Mimo zapojení veteránů do činnosti ČsOL předpokládáme i zapojení jednot ČsOL do projektu a do dobrovolné pomoci veteránům.

Oslavy dne VV 11. 11. 2014 na Vítkově

Oslavy Dne válečných veteránů 11. 11. 2014 na Vítkově

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je napomáhat válečným veteránům při hodnotném zapojení do života společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny, válečným veteránům z druhé světové války, omezit rizika a důvody, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

Nejstarší VV p. Spáčil se dožil 107 let

Nejstarší válečný veterán p. Spáčil se dožil 107 let

Předmět projektu

Předmětem projektu je realizace následujících činností:

Pietní akt v Sudicích

Pietní akt v Sudicích