Slavnostní otevření stálé expozice 6. pluku Hanáckého s tematickou výstavou „Dukla 1944“ v Olomouci

24. 5. 2024

V pátek 17. května proběhla spolu s Olomouckou muzejní nocí 2024 jedna z letošních velkých akcí Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“. V souladu se schváleným plánem podpořených akcí olomoučtí legionáři v nádherných prostorách Domu armády veřejně prezentovali výsledky své rozsáhlé sbírkotvorné činnosti. Návštěvníci, kterých bylo skutečně nad očekávání, se tak v onen páteční podvečer mohli po „muzejnicku“ seznámit s celou škálou stejnokrojů, výstroje, výzbroje a taktéž různých předmětů denní potřeby příslušníků naší armády ze zlomových let 1914–1945.

Jednota ČsOL Olomouc 1 totiž již delší dobu využívala prostory Domu armády, které se po vzájemné dohodě s představiteli posádkové správy rozhodla upravit do podoby stálejší expozice věnované nejenom československým dějinám v průběhu dvou světových válek, ale také do výstavy, která by mohla mít ambice náležitě reflektovat bohaté vojenské dějiny posádkového města Olomouce.

Samotné expoziční prostory zaujímají tři místnosti, v nichž se případní zájemci mohou v chronologickém pořadí seznámit s problematikou 6. čs. střeleckého pluku v Rusku a jeho přesunu do svobodného Československa a do nového posádkového města Olomouce. Prostřední část je poté věnovaná předmnichovské armádě a tím pádem nástupci legionářského 6. pluku, tedy Pěšímu pluku 6 „Hanáckému generála Janina“ v souvislostech let 1920-1939.

Poslední, třetí, část je vzhledem k nadcházejícímu osmdesátému výročí karpatsko-dukelské operace aktuálně věnovaná účasti 1. čs. armádního sboru v SSSR v této pro nás významné druhoválečné operaci. Návštěvníci se zde mohli a ještě budou moci seznámit nejen s pestrostí používaných stejnokrojů, ale také s různou výstrojí a výzbrojí příslušníků naší armády na východní frontě. Celá tato část je situována v prostoru, který je pro výstavní účely navíc celkem atraktivně upraven do podoby stylizovaného polního postavení.

Slavnostní vernisáž dopadla pro olomoucké legionáře nad očekávání dobře. Ilustruje to nejenom skutečně velký návštěvnický zájem, který občas působil i menší organizační obtíže, ale také řada velice pochvalných zápisů v návštěvní knize. Uvedená výstava nebude běžně přístupná, nicméně do budoucna se bude zpřístupňovat při příležitosti různých akcí pořádaných na území města Olomouce. Otevírat se bude též pro interní potřeby Vojenské správy v Olomouci.

Uvedenou akci by samozřejmě nebylo možné zrealizovat bez podpory různých subjektů a jednotlivců. Díky sponzorským darům se podařilo získat nejenom tolik potřebné vitríny, ale pro budování druhoválečné expozice také tolik nutnou výdřevu. Členové jednoty navíc při budování expozice odpracovali stovky brigádnických hodin. Samotným závěrem je nutné poděkovat především zástupcům Posádkové správy Olomouc, bez jejichž vstřícného postoje a pomoci by k něčemu takovému vůbec nedošlo, a také Československé obci legionářské.

Uvedené akce proběhla za podpory Ministerstva obrany České republiky a Československé obce legionářské.

text: Milan Vyhlídal
foto: Kristýna Krejčí