Memorandum o spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a Československou obcí legionářskou

4. 11. 2010

Praha (27. října 2010) – Představitelé vedení České obce sokolské a Československé obce legionářské se v předvečer 92. výročí založení samostatného československého státu dohodli na společném Memorandu o spolupráci. Československou obec legionářskou reprezentovali čestný předseda ČsOL armádní generál Tomáš Sedláček, předseda ČsOL Pavel Budinský a 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta. Za Českou obec sokolskou se setkání zúčastnili starosta doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc., jednatel JUDr. Jan Mandát a vzdělavatel doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. 

„Sokolské hnutí v českých zemích stálo vždy na straně národního sebeurčení. Čeští Sokolové byli také prvními členy tvořících se československých legií v období první světové války. Jsem proto skutečně rád, že právě tyto dvě organizace dnes deklarují svůj zřetelný zájem na co nejužší spolupráci,“ uvedl k podpisu Memoranda o spolupráci starosta České obce sokolské Jaroslav Bernard. Podle předsedy Československé obce legionářské Pavla Budinského je podepsané memorandum dokladem především historické a ideové blízkosti obou organizací. „Toto veřejné prohlášení o vůli úzce spolupracovat považuji, zvláště v dnešní době, za zlomový okamžik v novodobém chápání historické úlohy československých legionářů a českých Sokolů. Je to výraz toho, že hodnoty svobody, demokracie a čistoty ducha jsou platné i dnes a lze na ně nejen navazovat, ale také je rozvíjet,“ prohlásil předseda Československé obce legionářské.

V Memorandu se představitelé obou organizací dohodli na tom, že jak Česká obec sokolská, tak i Československá obec legionářská budou veškerou svou činností rozvíjet a podporovat myšlenky zakladatelů společného státu Čechů a Slováků založeného v roce 1918. Obě organizace ve společném Memorandu konstatují, že „se vzájemně považují za partnery a jsou rozhodnuty společně spolupracovat na posilování hodnot svobody, demokracie, osobní odpovědnosti jednotlivce, sociální solidarity a spravedlnosti, tak i vlastenectví“.

Československá obec legionářská dnes sdružuje nejen pozůstalé po legionářích z 1. světové války, ale také „druhoválečné“ veterány, veterány z novodobých mírových operací a sympatizanty, kteří ctí odkaz svých předků a svobodně se rozhodli pokračovat v rozvoji hodnot našich otců zakladatelů.

Česká obec sokolská představuje sportovně-výchovnou instituci, která se dlouhodobě významně podílela na rozvoji tělesné výchovy a sportu pro všechny vrstvy národa. Málokterá organizace sehrála v našich novodobých dějinách tak významnou úlohu. Sokol se postupně stal masovým hnutím, úzce spjatým s národně osvobozeneckým zápasem českého národa za svobodu, demokracii a humanismus. Žádná jiná organizace nebyla tak bezprostředně spjata s formováním moderního českého národa a státu a budováním Československa jako ČOS.

Vložil: Ladislav Lenk