Projekt „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ má skupinu na Facebooku

8. 3. 2010

 

Projekt „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ má vlastní skupinu na Facebooku – http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/CsOL-Projekt-ESF-OP-LZZ/379876825800

Československá obec legionářská se stala příjemcem dotace z výzvy 31 Evropského sociálního fondu v ČR (ESF)- Výzva pro předkládání grantových projektů 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce,  prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Tento dvouletý projekt (1.2.2010 -31.1.2012) pod názvem: Podpora veteránů při návratudo práce po ukončení mise, má za cíl  prostřednictvím rozšířených individuálních služeb zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost cílové skupiny.

Do této cílové skupiny patři ten, kdo:

1) splňuje požadavky výzvy na válečného veterána

2) nepobírá starobní či plný invalidní důchod;

3) není ve výkonu trestu;

4) fyzická osoba do 25 let věku;

5) fyzické osoby starší 50 let;

6) člen etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;

7) osoba se zdravotním postižením;

8) osoba pečující o závislého člena rodiny;

9) nebydlí nebo nepracuje v Praze

O výběru konkrétních účastníků projektu bude rozhodovat pětičlenná Výběrová komise. Projekt předpokládá v prvním kole vytvoření skupiny cca 300 klientů a v druhém kole cca 20 až 50 klientů.

Projekt předpokládá následující zapojení pro každého člena cílové skupiny:

·           10 000 Kč na nákup školení

·           účast na jednodenním úvodním semináři

·           1 den na stanovení osobního plánu vzdělávání;

·           1 – 2 skupinové semináře provedeny lektory na DPP a DPČ;

·           4 hodiny individuálního poradenství při hledání práce;

·           vše s cestou, stravou a 1x ubytováním.

Nyní má tento projekt také vlastní skupinu na Facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/CsOL-Projekt-ESF-OP-LZZ/379876825800

sloužící ke zkvalitnění informovanosti veřejnosti i případných zájemců o účast v tomto projektu.

Připravila: Jitka Lenková

 Mailové adresy pro kontakt:
Centrální mail: projektoplzz@obeclegionarska.cz
Středisko Liberec: strediskooplzzliberec@obeclegionarska.cz
Středisko České Budějovice: strediskooplzzcb@obeclegionarska.cz
Středisko Brno: strediskooplzzbrno@obeclegionarska.cz

Související odkazy:

Tisková zpráva: http://obeclegionarska.cz/media.php?mid=1&aid=249

Informace o projektu:

http://www.obeclegionarska.cz/uploads/files/Informace%20_o_projektu_OPLZZ_Navrat.doc

Evropský sociální fond v ČR: http://www.esfcr.cz/

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ): http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz