O pripravovanej akcii ČsOL: Cykloprejazd z rodiska M. R. Štefánika do rodiska T. G. Masaryka

18. 11. 2012

V minulom roku sa podarilo dobudovať cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomenieme 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli členovia jednoty Československej obce legionárskej v Českom Brode s iniciatívou usporiadať cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami.

Akciu organizujú jednota ČsOL Český Brod a jednota ČsOL Valtice v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a Juhomoravskou organizáciou Českej obce sokolskej za účasti obecných a mestských samospráv: Košariská, Brezová pod Bradlom, Skalica a Hodonín (pripojenie ďalších samospráv na trase je vítané).

Cieľom akcie, ktorá sa bude konať v sobotu 14. júla 2012, je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď. Počíta sa s tromi pietnymi aktmi na Košariskách pri soche M. R. Štefánika, pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a pri soche T. G. Masaryka v Hodoníne.

Podujatie by každoročne organizovala ČsOL (jednoty Český Brod a Valtice) v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom vždy v druhý prázdninový víkend. Podujatie by nepochybne postupne pritiahlo aj pozornosť médií a pomohlo by propagovať ČsOL, čs. légie, zakladateľov Československej republiky a  česko-slovenskú vzájomnosť medzi mládežou, turistami i v  širšej verejnosti. Ak by sa podarilo usporadúvať každoročne tento cykloprejazd, časom by vznikla tradícia a akcia by prispela aj k vlasteneckej výchove mládeže, žiakov i študentov.

Termín: príchod v  piatok 13. júla, ubytovanie na Košariskách a Brezovej pod Bradlom, odchod večer 14. júla, prípadne podľa individuálneho rozhodnutia účastníkov po nocľahu v Hodoníne v nedeľu 15. júla.

Finančné náklady: účasť (cestovné, nocľah, stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si hradí každý účastník sám. ČsOL by hradila len tri kytice alebo vence na pietne akty na Košariskách, Bradle a v Hodoníne. Bude vítané, ak sa ďalšie organizácie k pietnym aktom pripoja.

Trasa: spresní sa dodatočne, v zásade bude základom cyklotrasa z Košarísk do Hodonína, ale s niektorými odchýlkami.

Účasť: Aj keď nepôjde o žiadne preteky a závod o najlepšie časy, predpokladá sa účasť fyzicky zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; mladší účastníci sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode zodpovednej dospelej osoby. Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je možné aj čiastkové absolvovanie trasy, pričom jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa telesných možností, trénovanosti a výdrže účastníkov) v okolí Košarísk a  Brezovej pod Bradlom, ďalej v oblasti Branča a Sobotišťa ako aj Skalice a Hodonína.

Logistika: Na akcii bude zabezpečená logistická podpora niekoľkými motorovými vozidlami pre prípad nevoľnosti účastníkov či technických porúch na bicykloch (menšie opravy, odstraňovanie defektov) atď. Takisto bude zabezpečená účasť zdravotníka. Odporúča sa, aby účastníci absolvovali pred podujatím lekársku prehliadku a uzavreli individuálne alebo skupinové poistenie pre prípad nehody alebo úrazu. Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a  žiadny z usporiadajúcich orgánov, organizácií, spolkov, inštitúcií a  samospráv nie je zodpovedný za prípadnú náhradu škody a ani im nevznikajú žiadne právne alebo finančné záväzky voči účastníkom prejazdu. Na záver sa pre absolventov celej trasy od štartu až do cieľa počíta v Hodoníne aj s odovzdaním čestných diplomov o účasti na I. ročníku cykloprejazdu a večer s koncertom, ktorý pripraví jednota ČsOL Valtice.

Legislatíva: Každý účastník je povinný dodržiavať príslušné právne normy o účastníkoch cestnej premávky na komunikáciách SR a ČR, zhromažďovaní na verejných priestranstvách, atď. Osobitne sa zdôrazňuje prísny zákaz účasti na akcii pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo takých liekov, ktoré znižujú pozornosť alebo spomaľujú reakcie účastníkov a tak isto aj zákaz požívania takýchto látok počas celého podujatia od štartu na Košariskách až do cieľa v Hodoníne. Samozrejmosťou je povinná výbava cyklistov: prilba, osvetlenie, zvonček, dve fungujúce brzdy a vo vlastnom záujme aj reflexné oblečenie (vesty, tričká a podobne). Dôraz je aj na ochrane životného prostredia, vyhýbanie sa poškodzovaniu prírody, lesných ciest, znečisťovaniu prírody odpadom, plašenie zveri atď. Pri pohybe v prírode sa treba správať ticho a ohľaduplne, predovšetkým brať ohľad na prípadných peších turistov a zver.

Zabezpečenie prípravy podujatia: rokovania so zainteresovanými – február – marec 2012, príprava a vydanie informačného letáku – apríl 2012, uzávierka prihlášok a zabezpečenie ubytovania – máj 2012.

Za organizačný výbor Jaroslav Nešpor (ČOS), Petr Tichý (jednota ČsOL Č. Brod), František Trávníček (jednota ČsOL Valtice), Peter P. Uhlík (Spoločnosť M. R. Štefánika), Ferdinand Vrábel (jednota ČsOL Č. Brod), Magdaléna Zsilinszká (Spolek pro vpm o. z.)

Vložil: Ladislav Lenk, foto: archiv