Projekt Péče o válečné veterány má za sebou první úspěšné čtvrtletí

18. 11. 2012

Je
to přesně tak. Československá obec legionářská, která se také v roce 2012 chopila
projektu Péče o válečné veterány, může s plnou odpovědností konstatovat, že první čtvrtletí jeho realizace
bylo úspěšné.

 Tak
by se dal stručně charakterizovat hlavní závěr porady krajských koordinátorů a
terénních pracovníků projektu, která se konala 11. dubna v hotelu Legie v Praze.
Ve své prezentaci to výmluvně doložil vedoucí projektu POVV a tajemník ČsOL
Petr Hozlár. Konstatoval, že cíl projektu napomáhat válečným veteránům při
plnohodnotném zapojení do života společnosti, bránit jejich sociálnímu vyloučení
a poskytovat jim individuální péči se daří naplňovat. V současnosti se
projekt týká 1562 válečných veteránů a jen za první tři měsíce u nich čtyřicet terénních
pracovníků uskutečnilo 1565 návštěv. Zde konstatujme i smutnou skutečnost, že
od začátku roku zemřelo 69 válečných veteránů. V rámci projektu i nadále
funguje bezplatná linka pomoci, na níž se obrátilo 127 žadatelů, většinou s prosbou
na zajištění vyšetření v ÚVN Praha nebo na umístění do domovů s pečovatelskou
službou.

Na
poradě terénních pracovníků a koordinátorů projektu byli tentokrát přítomni také
pracovníci odboru péče o válečné veterány Ministerstva obrany ČR Helena
Typoltová a Ivo Markovič. To proto, že kromě běžný provozních problémů, jako je
práce s daty, podávání hlášení nebo účtování služebních cest, se zde
hovořilo také o komunikaci s ministerstvem obrany ve snaze i v tomto směru
naladit co nejefektivnější spolupráci v péči o válečné veterány.

Velká
pozornost byla věnována rovněž zapojení válečných veteránů do nejrůznějších
společenských aktivit počínaje účastí na pietních aktech až po přednášky na
školách. Tento úkol se daří úspěšně naplňovat i v letošním roce, ač
zdravotní stav a snížená mobilita válečných veteránů to v řadě případů již
znemožňuje. Nejbližší akcí, které by se měli váleční veteráni zúčastnit v hojném
počtu, jsou oslavy výročí ostravské operace v Ostravě 30. dubna 2012 a jim
předcházející dvoudenní vzpomínková pouť po památných místech bojů této významné
operace.

Celkové
náklady na projekt Péče o válečné veterány činí pro rok 2012 celkem 10 650 000
 korun a nyní jde především o tom, aby
tyto prostředky byly co nejefektivněji a nejúčelněji využity.

Text
a foto: Ladislav Lenk