Sokol je stále naším starším bratrem

18. 11. 2012

V předvečer
XV. všesokolského sletu, který začíná 1. července letošního roku a potrvá do
pátku 6. července, zaslal předseda Československé obce legionářské Pavel
Budinský dopis starostce České obce sokolské Haně Moučkové. Přinášíme jeho plné
znění.

Vážená paní starostko, vážení členové
České obce sokolské, sestry a bratři,

dovolte, abych Vás u příležitosti 150.
výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu co nejupřímněji pozdravil jménem
celé Československé obce legionářské a všem sokolům blahopřál k jejich
velkému svátku.

Sokol – jedna z nejstarších
sportovních organizací na světě – byl od samého počátku budován na principech
demokracie, vlastenectví, bratrské sounáležitosti, tedy na hodnotách, které
uznáváme i my dnes v Československé obci legionářské. Řečeno slovy Dr. E.
Beneše, sokolskému členstvu patří jedno z nejdůležitějších míst z
organizací a skupin, které daly od prvého dne své síly a životy národu.

My, členové ČsOL, považujeme Sokol za
svého staršího bratra a stále platí, že bez sokolů by nebylo československých
legií a bez nich samostatného československého státu. Sokolové stáli u zrodu
roty Nazdar, první čs. legionářské jednotky ve Francii, stejně jako byli
iniciátory a prvními vojáky České družiny v Rusku. Vzpomeňme jen taková
jména, jako jsou Karel Bezdíček, Jan Čapek, Jiří Švec, Mikuláš Antonín Číla,
Matěj Němec, Jan Syrový, Karel Vašátko, Jindřich Vlček a další.

Do čs. legií vnesli sokolové na všech
frontách 1. světové války duch vlastenectví, bojové soudružnosti, odvahy a cti
a v boji za samostatnost našeho státu, svobodu a demokracii neváhali
v řadách legionářů obětovat své životy. Stejně tomu bylo i v době 2.
světové války, kdy tisíce sokolů položily své životy na jejích frontách a více
než tři a půl tisíce jich bylo popraveno a umučeno nacisty ve své vlasti.

V současné těžké a složité době
mnohdy charakterizované úpadkem morálních hodnot, jako je čest, odvaha či
vlastenectví, považují obě naše organizace zachování sokolských a legionářských
ideálů, myšlenek a tradic boje za svobodu za svoji prioritu.

Věřím, že v době, kdy
Československá obec legionářská v loňském roce oslavila 90. výročí jejího
založení, Česká obec sokolská zase letos 150. výročí svého vzniku a již nyní se
chystáme na důstojné oslavy 100. výročí vzniku samostatného čs. státu, se budou
naše vztahy dál upevňovat a rozvíjet. A to nejen na úrovni vrcholných orgánů,
ale také na nižších stupních – v župách a jednotách v českých městech
a obcích.

Máme mnoho společného a měli bychom
udělat vše pro to, aby obě naše organizace zůstaly významnou součástí naší
společnosti při vytváření a prosazování hodnot, které vyznávali sokolové a
českoslovenští legionáři.

Vložil:
Ladislav Lenk