V Praze jednal Republikový výbor Československé obce legionářské

18. 12. 2012

Naposledy v letošním roce se v sobotu 15. prosince 2012 sešel na svém zasedání v hotelu Legie Republikový výbor Československé obce legionářské. Obsáhlému programu jednání však tentokrát předcházelo několik slavnostních okamžiků.

Ten první se týkal Vlasty Jakubové, která se na jednání dostavila v doprovodu br. Františka Trávníčka, aby slavnostně předala obci legionářské věcný dar. Tato válečná veteránka 2. světové války a účastnice 3. odboje začala spolu se svým manželem po roce 1989 nakupovat mince vydávané českou mincovnou. Již v loňském roce větší část z nich darovala Československé obci legionářské spolu s písemnými materiály a památečními věcmi svého tatínka, čs. legionáře. Nyní se rozhodla, že ČsOL věnuje i zbývající část své sbírky mincí, a to s výslovným přáním, aby prostředky za ně získané byly použity na výstavbu repliky legiovlaku, kterou zahájila ČsOL v rámci projektu Legie 100. Pro ni je to srdeční záležitost – její tatínek s legionářským vlakem dojel v době 1. světové války po transsibiřské magistrále až do Vladivostoku.

Další slavnostní okamžik patřil křtu knihy vzpomínek válečného veterána a člena PRV ČsOL Tichomíra Mirkoviče, kterou v letošním roce ČsOL vydala v rámci projektu Péče o válečné veterány pod názvem „Mé neblahé dětství a válka“. Rodák z Bosny v ní vzpomíná na svoje působení u jugoslávských partyzánů a také na boje, které absolvoval coby příslušník 1. proletářské divize, s níž se mj. zúčastnil i osvobozování Bělehradu.

Do třetice se rovněž křtilo. Slavnostně totiž bylo pokřtěno nulté číslo nového časopisu ČsOL „Legionářský směr“, které se „rodilo“ ve spolupráci v Vojenským historickým ústavem a Ministerstvem obrany ČR ve druhé polovině letošního roku a úspěšně vyšlo 12. prosince 2012. V příštím roce by měla vyjít další čtyři čísla časopisu, který by se tak měl stát významný informačním médiem obce legionářské.

Pokud jde o samotný program jednání Republikového výboru ČsOL, zdůrazněme, že byl především projednán a schválen rozpočet ČsOL pro rok 2013, stejně jako obsáhlý plán činnosti obce legionářské v příštím roce. Což jsou dva zásadní dokumenty umožňují i v dalším období úspěšné fungování ČsOL.

V závěru jednání předseda ČsOL Pavel Budinský poděkoval všem členům republikového výboru za jejich celoroční činnost ve prospěch obce legionářské a popřál jim hodně úspěchů v práci v nadcházejícím roce.

Ladislav Lenk, foto: autor a Jiří Charfreitag