Rekonstrukce přísahy a Legiovlak

15. 10. 2014

Československá obec legionářská dostála svého společenského poslání a jubilejní výročí přísahy České družiny a roty „Nazdar“ oslavila za značného zájmu široké veřejnosti představením Legiovlaku a symbolickou rekonstrukcí přísahy České družiny na památném Vítkově. Pro novodobou ČsOL se tak odehrály vskutku historické okamžiky. 

Představení Legiovlaku partnerům projektu 9. října 2014

Prvním slavnostním dnem bylo již čtvrteční dopoledne 9. října, kdy byl na Nákladovém nádraží Žižkov představen Legiovlak předním představitelům našeho státu, zástupcům armády a partnerům projektu.

Než se otevřela vrata na peron, zazněly projevy slavnostních hostů, připomínající význam čs. legií v boji za samostatný stát. Jako první vystoupil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Jan Hamáček, který mimo jiné řekl: „Legiovlak vynalézavě usiluje o zvýšení povědomí české veřejnosti o vzniku československého státu a také napomáhá udržovat historické a vojenské tradice. Každý stát si ostatně své vojenské tradice pečlivě pěstuje, vyděluje ve svých dějinách čestné místo klíčovým událostem, bitvám a vojenským jednotkám, které měly pro národ morálně a politicky nosný význam. A v tomto směru patří československé legie nepochybně k nejklíčovějším.“

Následně promluvil k auditoriu vzácných hostů ministr obrany pan Martin Stropnický, který se zabýval rovněž otázkou, jak promlouvá odkaz legií k dnešku: „Pro dnešní vojáky je to doba jejich pradědů, tradice, ke které cítí respekt, cítí se jí i svým způsobem zavázáni a navazují na ni. K oživení a rozvíjení hrdinných legionářských tradic ostatně vybízejí i globální hrozby dneška. Na rozdíl od těžkého a osamoceného údělu čs. legionářů však dnes máme podporu partnerů Severoatlantické aliance i Evropské unie, a naším bezpečnostním zájmem je, abychom jim byli důvěryhodným spojencem.“

Po panu ministru vystoupil shodou okolností jeho syn, zástupce starostky Prahy 3 Matěj Stropnický, který byl nápomocen při poskytnutí prostoru na nákladovém nádraží, ze kterého se snaží vytvořit kulturní a historicko-vzdělávací centrum. Ve svém projevu zdůraznil, že by nemělo být zapomenuto, že anabáze čs. legionářů po Transsibiřské magistrále s sebou nese důležitý apel – touhu po domově, návratu do osvobozené vlasti.

Generální ředitel Českých drah Daniel Kuruc a zástupce Správy železniční dopravní cesty Karel Otava připomněli, jak velký význam má pro železniční dějiny právě přesun čs. vojska vlaky napříč celým Ruskem a ocenili vynalézavost a příkladnou organizaci legionářských vlaků našich předků.

Na závěr promluvil předseda Čs. obce legionářské br. Pavel Budinský, který rovněž uvedl: „Dovolte mi, abych s vámi dnes sdílel pocity nezměrné hrdosti nad tříletou prací Československé obce legionářské, jejíž výsledek – Legiovlak – za několik okamžiků sami spatříte. Tak plníme to, co jsme před našimi partnery a veřejností deklarovali. (…)Dnes se vám, vážení hosté, představí celkem sedm zrekonstruovaných vagonů. Zbývá opravit poslední tři, které již Obec legionářská zakoupila. Na jaře příštího roku tak bude Legiovlak připraven plnit svou základní roli – projíždět městy naší vlasti a do povědomí lidí, a především mládeže navracet legionářské tradice a úctu k hrdinství našich předků.“

Více než stovka vzácných hostů, mezi kterými nechyběl primátor Hlavního města Prahy Tomáš Hudeček a váleční veteráni, poté zamířila na peron, ke kterému přijel Legiovlak společně s parní lokomotivou. Pohled na příjezd byl o to působivější, že jako první jel obrněný vagon, z něhož mířilo originální dělo Putilov, zapůjčené Historickým vojenským ústavem Praha. Poté již měli hosté možnost si prohlédnout interiér jednotlivých vagonů, v nichž jim výklad poskytli stejnokrojovaní členové ČsOL. Tím skončil první významný úkol, který si ČsOL předsevzala a všichni se soustředili na dokončení příprav na letošní „nejdelší den“, kterým se měla stát nadcházející sobota.

Symbolická rekonstrukce přísahy České družiny na Vítkově 11. října 2014

Krátce před desátou dopoledne nastoupily na Čestném dvoře Národního památníků na Vítkově jednotky Armády ČR a členové ČsOL. K vidění tak bylo kromě pražské posádkové hudby, jednotek posádkového velitelství a Hradní stráže také 52 mužů ve stejnokrojích České družiny a dalších 16 oděných do stejnokrojů roty „Nazdar“. Po vyrovnání jednotek přišli z památníku na čestnou tribunu slavnostní hosté v čele s ministrem obrany panem Martinem Stropnických, kterého doprovázel předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Následovalo přinesení historických praporů, po kterém byl ministrem Martinem Stropnickým, zástupcem Generálního štábu Armády ČR brig. gen. Pavlem Adamem a předsedou ČsOL br. Pavlem Budinským položen k památníku společný věnec za padlé.

Ve svém následném projevu ministr obrany Martin Stropnický uvedl: „Myslet si, že Česká republika vznikla právě teď, protože žijeme zrovna my, je hrozně pyšné. Důležité je, abychom věděli, co dělali naši dědové a pradědové a že do toho šli naplno, s vědomím, že mohou přijít o vlastní život.“

Vynikající projev přednesl rovněž brig. gen. Pavel Adam, jenž vyzdvihl odkaz čs. legií a jejich hrdinství. S posledním projevem vystoupil předseda ČsOL br. Budinský: „Dnešní den patří oněm dobrovolníkům, kteří se stali prvními vojáky neexistujícího státu. Patří příslušníkům České družiny, kteří byli odhodláni obětovat svůj život v nejistém boji, věrni ideálu svobody a humanity. Stali se základem československých legií, které poskytly Tomáši Garrigueu Masarykovi pádný argument při jednání se spojenci: Češi a Slováci jsou ochotni po boku Dohody nasazovat své životy za vznik samostatného státu. (…) Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval vám všem, kteří se dnešní ceremonie účastníte. Všichni tak vzdáváme hold zakladatelům našeho státu a dáváme jasně najevo, že uchvatitelům našeho národa se v minulém století nepodařilo donutit Čechy a Slováky, aby na své hrdiny zapomněli. Odkaz československých legií v nás žije, a bude žít!“

Poté již bylo přistoupeno k rekonstrukci přísahy České družiny. Ke stolu před čestnou tribunou, na němž ležela věrná replika praporu České družiny s vyšitou Svatováclavskou korunou, napochodovala čestná jednotka pod velením br. Jiřího Charfreitaga. Čestné hřeby, tak jako se tomu stalo před sto lety, zarazili i nyní novodobí ochránci praporu ministr obrany Martin Stropnický, pan brig. gen. Pavel Adam, pan brig. gen. Zdeněk Jakůbek, pan zástupce starostky Praha 3 Matěj Stropnický, pan generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, pan ředitel Vojenského historického ústavu Praha plk. Aleš Knížek, pan ředitel Odboru péče o válečné veterány MO br. plk. Eduard Stehlík, br. genmjr. Jaroslav Klemeš, válečný veterán západního odboje, sestra Božena Ivanová, válečná veteránka východního odboje, první místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta, novodobý válečný veterán a předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Po zaražení posledního čestného hřebu pozvedl br. Budinský prapor a podal jej do rukou ministra Stropnického, který repliku praporu předal praporečníku čestné stráže br. Václavu Dleskovi.

Následně přistoupil k praporu pravoslavný kaplan Armády ČR Marek Maxim Švancara se svým doprovodem duchovních a provedl svěcení praporu. Při mnohdy syrových slovech modlitby se snad nejvíce přiblížila atmosféra, jakou zažili naši hrdinové před sto lety. Na závěr modlitby zaznělo: „Přijmi tento prapor, nebeským požehnáním posvěcený, nechť je nepřátelům křesťanského rodu strašný a děsivý: a ať ti Hospodin daruje milost, abys díky ní, k slávě jeho přesvatého jména, odvážně prošel opevněním nepřítele nezraněn, ve jménu Otce, i Syna, i Svatého Ducha, amen.“ Pak kaplan Maxim požehnal i všechny přítomné vojáky a velitel čestné stráže políbil lem praporu a zavelel k odchodu stráže zpět mezi čestné jednotky.

Moderátor následně připomněl průběh historické přísahy: „Před sto lety přistupoval každý s takřka tisíce československých dobrovolců k vysvěcenému praporu České družiny a políbil jej. Z náročného ceremoniálu, který trval na Sofijském náměstí celých pět hodin, vzpomínali naši dobrovolci nejraději na projev Dr. Václava Vondráka, předsedy Svazu českých spolků na Rusi. Dovolte mi, abych ocitoval slova, která se nejvíce vryla do paměti našich hrdinů: ‚Bratři! Vyplňuje se odvěká tužba naše, ve Vás máme své české vojsko. Jest pravdou, že jest nás nemnoho, leč naše síla není v počtu… Jdete do boje nejen za českou zem, za Slovanstvo, vy jdete v boj za celé člověčenstvo, neboť Němci ukázali, že nejsou nositeli světové kultury, nýbrž nejzavilejšími jejími nepřáteli. Vy budete těmi anděly, kteří přinesou těžce zkoušenému českému národu dávno a toužebně očekávanou zvěst, že má konečně právo rozhodovati o svém osudu samostatně, bez cizího poručnictví a věnovati své národní sympatie dle hlasu své duše a svého srdce – Slovanstvu a Rusku. Vy jste opravdovou družinou vítězství neb smrti! Vy musíte zvítěziti nebo zemříti! Ale vy zvítězíte!‘“

Ceremoniál na Čestném dvoře poté ukončily tóny Státní hymny České republiky a slavnostní hosté se přesunuli do Národního památníku, kde ministr obrany a br. předseda ČsOL uctili památku neznámého vojína od Zborova a Dukly a padlých vojáků z novodobých misí. Stejnokrojovaní členové ČsOL se pak odebrali na Nákladové nádraží Žižkov, kam je následovali i stovky zástupců veřejnosti, které se účastnili rekonstrukce přísahy.

Slavnostní představení Legiovlaku veřejnosti 11. října 2014

Ačkoli zpřístupnění Legiovlaku veřejnosti bylo stanoveno na sobotní 13. hodinu, bylo Nákladové nádraží na Žižkově zaplněno davy zájemců hodinu před odstartováním doprovodného programu. V minutu zahájení se tak v hlavním sále a na peronu s Legiovlakem nacházelo na 500 návštěvníků.

Jako první promluvil při slavnostním uvedení výstav zástupce starostky Prahy 3 pan Matěj Stropnický. Mimo jiné upozornil na to, že v každé z českých vesnic můžeme nalézt pomníčky, u kterých si ale musíme uvědomit, kdo je obětí války, který v ní bojoval za cizí zájmy, a kdo v očích českého národa padlým hrdinou, kterými byli právě čs. legionáři, bojující za samostatný stát.

Za ČsOL vystoupil první místopředseda br. Jindřich Sitta, jenž vyjádřil pocit zadostiučinění, že se ČsOL podařilo Legiovlak zprovoznit a za spolupráce partnerů projektu představit veřejnosti. Po zdravicích válečného veterána Tichomíra Mirkoviče a předsedy Jednoty ČsOL v Praze 6 br. Jiřího Železného, který předal tajemníku projektu LEGIE 100 br. Jiřímu Charfraitagovi kovářskou podkovu pro zdar Legiovlaku, vystoupil předseda ČsOL br. Pavel Budinský, který pronesl zahajovací formuli a pozval přítomné na prohlídku Legiovlaku.

V každém vagonu již návštěvníky čekali stejnokrojovaní bratři z ČsOL, kteří si onu sobotu vskutku sáhli až na samé dno svých sil, neboť takto provázeli v jim přidělených vagonech celých šest hodin. V den slavnostního představení byly připraveny i aktivity pro děti a odborné přednášky na téma čs. legií. Promítány byly i dobové záběry, přičemž tento bod programu je zachován po celou dobu vystavení Legiovlaku.

Legiovlak se setkal neočekávaně velkým zájmem veřejnosti. Jen za víkend jej navštívilo dle střízlivého odhadu kolem 6 000 návštěvníků. V první všední den, v pondělí, již návštěvnost klesla, ale i tak zavítalo na Nákladové nádraží Žižkov od 9 do 17 hodin přes 500 návštěvníků, z nichž velkou část tvořily organizované prohlídky pro školy.

Potvrzuje se, že projekt Legiovlaku, který stál ČsOL tolik sil a prostředků, byl správným krokem a česká, a v této chvíli především pražská veřejnost jej za to odměnila značným zájmem. Doufejme, že se v blízké době najdou potřebné prostředky, jež jsou nutné k tomu, aby Legiovlak v příštím roce vyrazil na cestu do série prvních krajských měst České republiky.

text br. Jiří Filip, foto Marcela Volfová