„Zebák“ slavil 92. narozeniny

2. 11. 2017

Koncem srpna 2017 je oslavil odbojář, válečný veterán druhé světové války a člen Historické skupiny Zpravodajská brigáda (ZB) JUDr. Pavel Holeček, syn spisovatele a předválečného redaktora Národního Osvobození Jeronyma Holečka, majora gšt. v. v., a vnuk spisovatele desetidílné románové kroniky venkovského života „Naši“ Josefa Holečka. 

K narozeninám mu písemně gratulovala též náměstkyně ministra obrany JUDr. Alena Netolická. Osobně mu přišli popřát ředitel KVV České Budějovice plk. Ing. Alois Urban a krajský koordinátor péče o válečné veteránů ČsOL br. Milan Čajdík.

ZB byla protinacistická vojenská organizace mládeže a vznikla spojením odbojové skupiny Veleslava Wahla se skupinou skautů „Zbojník“, jejíž počátky sahají k 15. březnu 1939. Její příslušníci si říkají „zebáci“. Roku 1945 měla více než 700 bojovníků, kteří svou odbojovou vojenskou, hospodářskou i politickou činností dodali naší londýnské vládě v průběhu války tisíce cenných zpráv.

Do ZB vstoupil JUDr. Pavel Holeček v březnu 1942 a po složení vojenské přísahy byl zařazen do 1. roty pod krycím číslem 13221. Jako „zebák“ se účastnil ilegálních zpravodajských akcí, např. podávání zpráv z německé letecké konstrukční kanceláře v Praze (Klimentská ulice), kam byl po přeškolovacím kurzu pro technické kresliče totálně nasazen. Dále sledování pohybu vlaků s vojenským materiálem na železniční trati Praha-Smíchov – Plzeň, sledování letiště Praha-Kbely, sledování kasáren Praha-Pohořelec, noční akce v továrně v Praze-Vršovicích při plánovaných, bohužel však neuskutečněných shozech zbraní před květnovým povstáním roku 1945, a plnil další přikázané úkoly.

Pražského povstání se zúčastnil jak na stavění barikád v Praze (Bělehradská ulice), tak v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Praze (nám. Republiky), kde byli příslušníci ZB soustředěni.

Obdržel rovněž pamětní listy, medaile a odznaky i veřejná uznání.

Po demobilizaci koncem května 1945 dokončil válkou přerušené studium na Akademickém gymnáziu v Praze a absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v legislativním oddělení Ministerstva zdravotnictví (mj. byl prvním odborným redaktorem Věstníku MZd) a po převedení do Ústavu vědeckých lékařských informací (dnes Národní lékařská knihovna) v Praze (Sokolská ulice) založil a byl vedoucím oddělení zdravotnicko-právní dokumentace (mj. 21 let byl odborným redaktorem bibliografického výběru Zdravotnictví a právo). Spoluúčastnil se rovněž na zřízení a několik let byl též prvním jednatelem Stálé komise pro zdravotnické právo při Společnosti sociálního lékařství Čs. společnosti Jana Evangelisty Purkyně (nyní samostatná Společnost medicínského práva).

Do penze odešel v 65 letech. Je stále činný, mj. příležitostně beseduje o druhém domácím odboji a také o svém dědovi-spisovateli a jeho rodině. Po několikaleté redakční spolupráci s Bc. Karlem Štusákem na trilogii jeho otce Jeronyma Holečka „Návrat – kus legionářské epopeje“ byla požádána ČsOL o vydání, které je předběžně plánováno na rok 2019. V knize autor beletristicky popisuje náladu, vztahy a názory vojáků a velitelů, které konec první světové války v roce 1918 zastihl v Itálii, jejich odchod do Československa a další vojenské akce na Slovensku.

V současné době žije JUDr. Pavel Holeček na odpočinku v Dobré Vodě u Českých Budějovic, spolu s manželkou emer. prim. MUDr. Marií Holečkovou.

text a foto: br. Milan Čajdík