„Československá obec legionářská uspěla“ – Řádný Republikový sněm ČsOL 2019

2. 10. 2019

Symbolicky na svátek svatého Václava, Den české státnosti 28. září 2019, se v Národním památníku na Vítkově v Praze uskutečnil řádný Republikový sněm Československé obce legionářské. Novodobí legionáři zbilancovali svou dosavadní činnost, vytýčili cíle na další období a zvolili členy volných orgánů. 

Zhruba rok trvající přípravy Republikového sněmu ČsOL vyvrcholily na svátek patrona České země ve slavnostním sále památného legionářského svatostánku na hoře Vítkov, který je s legionářskou obcí historicky spjat. Původní Památník národního osvobození byl vybudován k poctě československých legionářů a jejich odkazu. Pro svůj sněm si tak ČsOL nemohla přát vhodnějšího a důstojnějšího místa.

S úderem desáté hodiny, za zvuků husitského chorálu, byla do sálu přinesena státní vlajka, prapor ČsOL a repliky (i jeden originál) historických praporů československých vojenských jednotek z první a druhé světové války. Praporečníky byli studenti druhého ročníku Vojenské střední školy z Moravské Třebové, která nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“. Další studenti a studentky se organizačně podíleli na celodenním programu, za což jim patří veliké poděkování. Dostavili se čestní hosté, zazněla státní hymna a úvodního slova se ujal předseda ČsOL br. Pavel Budinský.

Úvodní projev předsedy ČsOL br. Pavla Budinského

Vážený pane místopředsedo sněmovny, vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři,

Československá obec legionářská uspěla.

V posledních letech významnou měrou posílila své celorepublikové postavení, získala si respekt mnohých na úrovni místních samospráv, krajů, ale i té vládní. Získali jsme nové partnery a příležitosti a i přes rozdílné názory uvnitř, na veřejnosti vystupujeme jednotně a konzistentně. Jsme vnímáni jako organizace s jasnou vizí, schopnou plnit své cíle.

Československá obec legionářská se stala ekonomicky silnou organizací, jež účelně a cílevědomě realizuje své dlouhodobé projekty s celorepublikovým dosahem, stejně jako se dokáže postarat o pomoc válečným veteránům a svým členům v sociální a zdravotní oblasti.

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku našeho samostatného státu jsme dokázali zúročit své několikaleté přípravy a společenská úloha Československé obce legionářské tak dosáhla vrcholu v dosavadní novodobé historii obce.

Obec legionářská naplňuje své poslání zlepšovat podmínky válečným veteránům a je jejím úkolem, aby se do budoucna věnovala sjednocování a prosazování jejich oprávněných požadavků.

Svou zodpovědnou a energickou činností získala Československá obec legionářská vysoký kredit a v očích veřejnosti je morálním garantem uchování ideálů zakladatelů našeho státu.

Nesmíme ve svém konání polevit, ale dále jej rozvíjet.

Nesmíme dát všanc vše, čeho jsme dosáhli.

Nesmíme zklamat důvěru, která je do nás vkládána.

Budeme-li nadále jednotní vědomím společného cíle, budeme-li upřednostňovat zájem všech před svým vlastním a budeme-li se vzájemně ctít a podporovat, nebojím se o budoucnost Československé obce legionářské.

Československá obec legionářská uspěla, za to dík vám všem.

Děkuji Vám.

Slavnostní zahájení sněmu

Následovala minuta ticha za ty sestry a bratry z ČsOL, kteří nás navždy opustili, zakončená zpěvem písně „Hoši od Zborova“ v podání člena souboru Státní opery a Národního divadla pana Libora Nováka. Své zdravice následně pronesli čestní hosté: místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Vojtěch Pikal, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Jan Kaše, zástupce náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky generálmajor Josef Pokorný, zmocněnkyně ministra obrany České republiky paní Alena Netolická, ředitel Sekce podpory Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Štefan Muránský, zástupce ředitele Vojenského historického ústavu plukovník Michal Burian a zástupce Ochranné služby Policie České republiky plukovník Jiří Ploc.

Po zdravicích čestných hostů došlo také na udělení několika ocenění, kterými ČsOL vyjádřila své poděkování za spolupráci s dalšími institucemi. Pamětní medaile ČsOL II. stupně byla za vynikající spolupráci, zvláště při sokolském sletu a oslavách 100. výročí vyhlášení samostatného československého státu, udělena České obci sokolské a převzala ji starosta ses. Hana Moučková, která neopomněla zdůraznit, že jsou si obě organizace velice blízké. Další Pamětní medaile ČsOL II. stupně byla udělena Církvi československé husitské za vynikající spolupráci a pomoc při udržování odkazu zakladatelů československého samostatného státu, zvláště při legionářských poutích do zahraničí. Ocenění převzal biskup pražský CČsH pan David Tonzar. Za vynikající spolupráci a za dlouhodobou společnou výstavní činnost a za podporu projektu Legie 100 obdrželo Národní muzeum Pamětní medaili ČsOL II. stupně, kterou převzal generální ředitel pan Michal Lukeš. Za Českou televizi, která byla oceněna za vynikající spolupráci a medializaci činnosti ve prospěch zachování odkazu prvního a druhého odboje, ředitel programu pan Milan Fridrich. Poslední oceněnou institucí bylo mladoboleslavské Divadýlko na dlani, za které medaili převzal jeho principál souboru pan Petr Matoušek, za vynikající spolupráci a uvedení jubilejních inscenací k výročí bitvy u Zborova a 100. výročí československého samostatného státu.

Oceněni byli také dva veteráni druhé světové války, oba zasloužení členové ČsOL. Br. generálmajor v. v. Miloslav Masopust obdržel Pamětní medaili ČsOL I. stupně, br. plukovník v. v. Tichomir Mirkovič Pamětní medaili ČsOL II. stupně. Oba veteráni převzali ocenění osobně.

Ocenění však převzala také ČsOL samotná. Uznání Památkové komory České republiky za projekt Legiovlak předal prezident komory pan Václav Liška. Skutečně dějinným okamžikem pak bylo slavnostní předání nového praporu ČsOL poslankyní a starostkou Městské části Praha 2 Janou Černochovou. Nový prapor Ústředí Československé obce legionářské, jehož rubová strana s nápisem „Pravda vítězí“ a folklórními motivy vychází z historického vzoru, je doplněn památeční stuhou Městské části Praha 2, kde Ústředí ČsOL sídlí.

Volby orgánů ČsOL

Po ukončení slavnostního zahájení a po odchodu čestných hostů začala pracovní část legionářského sněmu. Byly přečteny zprávy o hospodaření ČsOL, o činnosti Ústřední revizní komise ČsOL, o činnosti Rozhodčí rady ČsOL a o vyhodnocení plnění dosavadního programového prohlášení. Následovaly volby orgánů. Předsedou ČsOL byl zvolen dosavadní předseda br. Pavel Budinský. Místopředsedy ČsOL byli zvoleni bratři Emil Boček, Tomáš Pilvousek, Václav Kuchynka a Tichomir Mirkovič. Statutární orgán ČsOL, který tvoří předseda a čtyři místopředsedové, tak nyní i nadále tvoří tři váleční veteráni druhé světové války (Boček, Kuchynka, Mirkovič), jeden zástupce novodobých válečných veteránů (Budinský) a nově jeden z řad sympatizantů (Pilvousek).

Za členy dvanáctičlenného Předsednictva Republikového výboru ČsOL byli zvoleni: br. Milan Mojžíš, br. Jiří Charfreitag, br. Viliam Beke, br. Karel Ludvík, ses. Eva Armeanová, br. František Bobek, ses. Alena Ditrichová, br. Ladislav Paleček, br. Václav Zavadil, br. Zdeněk Hruška, br. Jiří Vlasák a br. Bohuslav Bubník.

Dále byla zvolena pětičlenná Ústřední revizní komise ve složení br. Vladimír Urban, br. Jaroslav Kulíšek (předseda komise), br. Libor Kocián, ses. Kateřina Horká, br. Martin Půček, a pětičlenná Rozhodčí rada ve složení br. Alfons Tomášek, br. Bernard Panuš, br. František Gábor (předseda rady), br. Marek Štorek a br. Josef Kubeš.

Sněm také volil členy Republikového výboru ČsOL a schvaloval jejich náhradníky. Každá jednota měla možnost nominovat svého člena RV ČsOL i jeho náhradníky. Dalších sedm členů bylo voleno přímo sněmem. Celkem bylo zvoleno 71 členů RV ČsOL a sněm potvrdil 95 jejich náhradníků.

Během přestávky došlo také na pietní akt u Hrobů neznámých bojovníků od Zborova a od Dukly, které se nacházejí v budově památníku na Vítkově. Kytici položil nově zvolený předseda společně s nově zvolenými místopředsedy.

Programové prohlášení 2019-2023 a usnesení sněmu

Povinností řádného Republikového sněmu ČsOL bylo také projednání a schválení programového prohlášení ČsOL na období 2019-2023. Návrh prohlášení byl náležitě projednán na všech úrovních a ve všech orgánech ČsOL. S jeho zněním seznámil delegáty sněmu br. Tomáš Pilvousek.

 

Programové prohlášení Československé obce legionářské na období 2019-2023

I. V oblasti společenského působení naplňovat tyto záměry:

 • Nadále upevňovat společenské postavení ČsOL jako nejdůležitější nestranické organizace zabývající se výchovou národa v odkazu tradic čs. boje za nezávislost v letech první a druhé světové války, jakož i boje proti totalitním režimům a účasti příslušníků novodobých ozbrojených sil v rámci zahraničních operací.
 • Všemi silami přispívat k hájení státní samostatnosti, nezávislosti, svobody a demokracie.
 • Pomáhat celé společnosti, včetně soudobých ozbrojených sil, v hledání kořenů a Masarykových principů, z nichž novodobá česká státnost vyrůstá.
 • Ve společnosti uplatňovat a bránit pravdu, ideje humanity a demokracie, napomáhat tomu, aby boje politické i kulturní byly vedeny bez násilí a lží.
 • Navazovat, rozšiřovat a rozvíjet spolupráci s organizacemi stojícími myšlenkově na podobných základech jako ČsOL.
 • Působit na mladou generaci s cílem prohloubit povědomí o národních dějinách a posilovat v ní hrdost na národ a vlast.
 • Zásadním způsobem připomenout společnosti 100. výročí vzniku ČsOL a její roli v moderní společnosti.
 • Pečovat a obnovovat symboly, pietní místa a památníky připomínající úsilí našich předků v boji za naši národní svobodu. Zajistit financování oprav, rozšiřovat a podporovat aktivity v evidenci pietních míst na území České republiky i v zahraničí.
 • Vytvořit silný mediální prostor k šíření myšlenek organizace.
 • Podněcovat a podporovat vědeckou a badatelskou činnost, stejně tak moderní výzkumy v tematických oblastech bojů našich předků v letech první a druhé světové války, stejně tak v mapování účasti příslušníků ozbrojených sil v zahraničních operacích po roce 1989.
 • Spolupracovat na projektech zaměřených k přípravě obyvatelstva k obraně státu.

II. V oblasti sociální péče naplňovat tyto záměry:

 • Nadále pokračovat v realizaci systému podpory v oblasti sociální, zdravotní a právní potřebným členům, zejména pak veteránům z druhé světové války a válečným veteránům zahraničních válečných a mírových operací, nasazeným v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečností situací a dále pak ve znění zákona č. 170/2002 Sb § 5 zákona.
 • Rozšiřovat spolupráci se zdravotními a sociálními institucemi s cílem zajištění kvalitní a dostupné péče pro potřebné členy.
 • Pokračovat v realizaci projektu PoVV, zajistit jeho financování a rozšířit jej i o skupinu tzv. novodobých válečných veteránů.

III. V oblasti struktury a řízení organizace naplňovat tyto záměry:

 • Zachovat stávající organizační systém a strukturu, včetně nastavených pravidel plánování, hospodaření a kontroly organizace.
 • Rozšiřovat členskou základnu o válečné veterány a mladou generaci ztotožňující se s cíli organizace.
 • Dokončit aktualizaci interní procesní a organizační dokumentace, zejména pak jednací řád jednot tak, aby byly v souladu s legislativními požadavky.
 • Podporovat vznik jednot a při jejich vzniku dbát geografického členění i vlastní tradice organizace.
 • Lépe sledovat, vnímat a analyzovat vlastní potřeby a specifické problémy jednot s cílem hledat optimální řešení pro řízení a vlastní informovanost členské základny.
 • Do procesu řízení implementovat moderní prostředky digitalizace, vytvořit podmínky pro organizaci tematických školení členů výboru, s cílem zefektivnit organizační práce v jednotách.
 • Vytvořit efektivní projektové týmy k řízení stěžejních projektů organizace.

IV. V oblasti majetku naplňovat tyto záměry:

 • Pokračovat v nastaveném systému pro řádné nakládání se stávajícím majetkem ČsOL, včetně přehledné a aktuální evidence majetku.
 • Posílit schopnost ČsOL v nabývání majetku a podporovat jeho ekonomické využití.
 • V oblasti majetku obnovit práci a úsilí na navrácení historického majetku ČsOL.
 • Vytvářet podmínky v plánovacím a řídicím procesu ČsOL k řádnému nakládání s jejím majetkem.
 • Pokračovat v realizaci projektu „Zámeček Pardubice“.
 • Podporovat vznik vlastních stálých expozic.

V. V oblasti hospodaření:

 • Zajistit financování vlastních aktivit a podporovat rozvoj ČsOL s cílem nezávislé ekonomické organizace.
 • Pokračovat v nastaveném systému hospodaření s majetkem a finančními prostředky organizace.
 • Pokračovat v hospodaření s majetkem a finančními prostředky pouze na základě schváleného rozpočtu ČsOL Republikovým výborem ČsOL.
 • Pokračovat v důsledném dodržování stanov a směrnic při nakládání s majetkem ČsOL, především pak v otázkách schvalování čerpání finančních prostředků a v otázkách kontroly.

 

Závěrečným bodem programu sněmu bylo schválení Usnesení sněmu, které přednesl br. Karel Ludvík.

 

Usnesení řádného Republikového sněmu Československé obce legionářské konaného dne 28. září 2019 v Praze

Sněm se konal v roce 98. výročí založení Československé obce legionářské (dále jen ČsOL), jako samostatného a nezávislého sdružení založeného československými legionáři první světové války. 

Po projednání přednesených zpráv, které byly předloženy ke schválení, a po provedení voleb orgánů ČsOL přijal sněm následující usnesení:

I. Sněm projednal a schválil

 • Zprávu o činnosti ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
 • Zprávu o hospodaření ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
 • Zprávu Ústřední revizní komise ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
 • Zprávu Rozhodčí rady ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
 • Vyhodnocení plnění Programového prohlášení ČsOL 2015–2019 bez připomínek.
 • Návrh novely Stanov ČsOL s přílohou „Kvalifikační podmínky členů ČsOL pro působení v orgánech ČsOL“.
 • Programové prohlášení ČsOL pro období 2019–2023 bez připomínek.

II. Sněm vzal na vědomí

 • Zprávu o činnosti Nadačního fondu Legie 100.
 • Zprávu o činnosti Muzea československých legií.

III. Sněm v demokratických volbách zvolil

 • Předsedu ČsOL br. Pavla Budinského.
 • Místopředsedy ČsOL br. Emila Bočka, br. Tomáše Pilvouska, br. Václava Kuchynku a br. Tichomira Mirkoviče.
 • Dvanáct členů předsednictva Republikového výboru.
 • Pět členů Ústřední revizní komise ČsOL.
 • Pěr členů Rozhodčí rady ČsOL.
 • Sedmdesát jedna členů Republikového výboru ČsOL,
 • a potvrdil devadesát pět náhradníků do Republikového výboru ČsOL.

IV. Sněm ukládá nově zvoleným statutárním představitelům, členům Předsednictva RV ČsOL a Republikového výboru ČsOL

aktivně pracovat v duchu schváleného Programového prohlášení ČsOL pro období 2019–2023.

V. Sněm ukládá delegátům sněmu

informovat výbory svých jednot ČsOL o jednání sněmu, přijatých usneseních a schválených dokumentech a aktivně naplňovat výsledky sněmu v rámci činnosti vlastních jednot.

VI. Sněm vyzývá

všechny členy ČsOL, aby se podle svých zdravotních, fyzických a duševních schopností aktivně zapojili do činnosti svých jednot a přispěli ke splnění úkolů obsažených v tomto usnesení a ve schváleném Programovém prohlášení ČsOL pro období 2019–2023.

VII. Sněm vyslovuje uznání

členům Předsednictva RV ČsOL a Republikového výboru ČsOL, výborům jednot a všem členům ČsOL, kteří se aktivně podíleli na úspěšné činnosti ČsOL v období 2015–2019.

Sněm vyslovuje poděkování všem představitelům státní správy a samosprávy, zejména pak členům Vlády ČR, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, pracovníkům Ministerstva obrany ČR, představitelům Generálního štábu AČR, členům Vojenské kanceláře prezidenta ČR a vojenským útvarům a zařízením resortu MO za účinnou spolupráci a poskytnutí podpory.

Usnesení bylo schváleno delegáty sněmu dne 28. září 2019.

 

Poděkování

Sněm 2019 lze považovat za důstojný a vydařený. Organizačně se na něm podílel Sekretariát ČsOL, dobrovolníci z řad různých jednot a studenti školy z Moravské Třebové. Jedná se o desítky lidí, které si zaslouží veliké poděkování a uznání za plné nasazení, kterého bylo zapotřebí nejen v den jednání, ale i několik dní a týdnů předtím. Dík však patří i všem členům a výborům jednot ČsOL, které si na svých členských schůzích konaných před sněmem zvolil své delegáty, a nominovali kandidáty do volených orgánů. Pro ty jednoty, které to nezvládly je to pak zdvižený ukazováček pro příště.

 

foto: Michal Rak