Milevské branné závody 2019

24. 5. 2019

Ve čtvrtek 25. dubna se v Milevsku konalo místní kolo branné soutěže pro základní školy v působnosti ORP Milevsko. Přihlásilo se celkem 12 týmů ze šesti škol včetně Gymnázia Milevsko. 

Šestičlenné smíšené týmy prokazovaly, jak jsou v rámci POKOS (Příprava občanů k obraně státu) připraveni na krizové životní i společenské situace. Po startu v Bažantnici hned u kláštera zodpovídaly na prvním stanovišti u pana Batysty (krizové řízení MěÚ) teoretické otázky z oblasti přípravy občanů k obraně státu. Pak děti rychle odběhly k druhému stanovišti, kde pro ně Český červený kříž připravil „lahůdku“. Stříkající krev zraněného ne každému sedla. Ing. Karel Dvořák totiž nejen jako lektor (ČČK), ale i zkušený maskér se svojí kolegyní Zuzkou připravil reálnou situaci ze života. I zde musely děti prokázat, že na prvním místě je bezpečnost poskytovatele pomoci a zajištění krvácivého stavu do bezpečného provizoria. Třetí stanoviště poskytnul SSK Milevsko na střelnici, kde Jan Handrejch, Zdeněk Řežábek a pan Šitner hodnotili též bezpečnost a přesnost střelby. Čtvrté stanoviště bylo v režii pilota plk. Ing. Rudolfa Pelešky a Dagmar Šílené z Písku. Zde závodníci měli odpovědět na otázky ohledně blackoutové situace. Páté stanoviště prověřovalo orientaci v prostoru, práci s mapou, buzolou včetně odhadování vzdáleností. To zajišťoval zkušený rozhodčí Ondřej Krejčí a vojenský veterán Karel Staněk z Písku. Další stanoviště bylo plně zajištěno pracovníky MěÚ Milevsko a prověřovalo umění uzlování. Taková příprava pro nouzové vytvoření lanového můstku, který vítěze čeká na krajské soutěži. Na sedmém styčném bodu trasy odpovídaly žáci na otázky Policie ČR MO Milevsko z oblasti prevence a krizových situací v dopravě. Osmé stanoviště bylo v režii Jednoty ČsOL Písek a zkušeného válečného veterána Jaroslava Lidinského. Doběhnutím na deváte stanoviště se závodníci vrátili do Bažantnice na stanoviště zvláští fyzické zátěže, které zajišťoval Ing. Milan Solík, také válečný veterán a člen Jednoty ČsOL v Písku. Zde byli prověřováni jednotlivci v různých disciplínách, ale i spolupráce při transportu zraněného. Poslední, desáté stanoviště, zabezpečovali opět profesionálové Hasičského záchranného sboru JčK OO Písek pod vedením pana Holkupa. Zmíněné stanoviště je vždy zaměřeno na požární prevenci a schopnost správně zajistit profesionální oznámení a pomoc při požáru.

Celý závod byl organizačně připraven ve spolupráci s krizovým řízením MěÚ Milevsko a členy Jednoty ČsOL v Písku. Musíme vyzdvihnout právě první impuls, kterému nejvíce napomohl pan starosta Ing. Ivan Radosta, JUDr. Jana Čunátová, Bc. Jiří Batysta a ve finále se přidala i paní tajemnice Štorková, která pomáhala po celou dobu závodu spolu s Ivetou Jelínkovou při startu, v průběhu s občerstvením i v cíli ředitelce závodu Evě Veselé, předsedkyni Jednoty ČsOL v Písku.

text a foto: ses. Eva Veselá a Ondřej Krejčí