Podpora Jihomoravského kraje válečným veteránům

24. 1. 2019

Jedním z důležitých cílů projektu „Péče o válečné veterány“, který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků.

Od roku 2016 se projekt péče o válečné veterány zaměřuje kromě druhoválečných veteránů i na další cílovou skupinu, kterou jsou váleční veteráni účastníci novodobých mírových misí, starší 60 let. Snahou terénních pracovníků JMK v roce 2018 bylo organizování pravidelných společných setkání druhoválečných veteránů s veterány novodobých mírových misí, při příležitost oslav významných jubileí, nebo významných společenských akcí, událostí a výročí.

Rada Jihomoravského kraje dne 26.3.2018 svým usnesením č. 3870/18/R56 schválila dar pro projekt „Péče o válečné veterány v JMK“ Československé obci legionářské ve výši 50.000 Kč určených k financování výše uvedených aktivit. Pravidelná společenská setkání druhoválečných veteránů s válečnými veterány novodobých mírových misí se v průběhu roku 2018 konala v Komunitním centru pro válečné veterány Brně.

Všechny akce byly velice úspěšné. Postupně se zvyšoval počet zúčastněných válečných veteránů, pozitivem bylo především, že se podařilo podchytit zájem i novodobých válečných veteránů, kteří tyto akce hodnotili velmi pozitivně. V průběhu akcí měli terénní pracovníci možnost si v uvolněné atmosféře pohovořit se svými válečnými veterány, vyslechnout jejich názory a náměty s možností na ně okamžitě reagovat.  Váleční veteráni se vyjadřovali velmi pochvalně o projektu „Péče o válečné veterány“ kterou realizuje ČsOL ve spolupráci s Ministerstva obrany ČR. Pozitivním ukazatelem rovněž bylo, že se postupně zvyšoval počet novodobých válečných veteránů, kteří si postupně našli cestu na tyto akce.  Na vánočním setkání byl již prakticky přítomen stejný počet obou kategorií válečných veteránů. V podobných akcích budou terénní pracovníci JMK pokračovat i v roce 2019.

Na všech akcích bylo válečným veteránům sděleno, že je finančně podpořil Krajský úřad Jihomoravského kraje darem ve výši 50.000 Kč. Váleční veteráni vyjádřili poděkování hejtmanu JMK JUDr. Bohumilu Šimkovi za poskytnutí dotace a rovněž terénním pracovníkům Oldřichu Axmanovi, Janu Kuxovi a Daně Axmanové Vrtiškové, kteří maximální měrou přispěli k úspěchům všech setkání.