Jihomoravský kraj přispěl na projekt PoVV

24. 1. 2020

Snahou terénních pracovníků projektu „Péče o válečné veterány“ (PoVV) Jihomoravského kraje v roce 2019 bylo organizování pravidelných společných setkání druhoválečných veteránů s veterány novodobých mírových misí, při příležitost oslav významných jubileí, nebo významných společenských akcí, událostí a výročí. 

Rada Jihomoravského kraje dne 20. 5. 2019 svým usnesením č. 7190/19/R98 schválila dar pro projekt „Péče o válečné veterány v Jihomoravském kraji“ Československé obci legionářské ve výši 50 000 Kč určených k financování výše uvedených aktivit.

Pravidelná společenská setkání druhoválečných veteránů s válečnými veterány novodobých mírových misí se v průběhu roku 2019 konala na různých místech Jihomoravského kraje.

 

První setkání válečných veteránů v roce 2019 se uskutečnilo 19. 6. 2019 v Komunitním centru pro válečné veterány v Brně. Jednalo se o setkání druhoválečných veteránů, účastníků bojů na východní a západní frontě, účastníků domácího odboje, vdov po zemřelých válečných veteránech a rovněž válečných veteránů, účastníků novodobých misí. Na setkání bylo přítomno více než 25 osob, z toho osm válečných veteránek, (většina s doprovodem), dvě válečné veteránky-účastnice 3. odboje, dále předsedkyně místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a dvanáct válečných veteránů – účastníků novodobých mírových misí. Na setkání byli přítomni i všichni terénní pracovníci z Jihomoravského kraje. 

Všichni zúčastnění si pochvalovali bezprostřednost akce a možnost setkání i s ostatními válečnými veterány. Tato tradice byla založena v minulém roce, a váleční veteráni ji velice oceňují. Všechny přítomné ženy obdržely růži. V průběhu akce zazpíval a zatančil všem přítomným dětský soubor Jarabáček z Drnholce. Děti si po skončení vystoupení popovídaly i s válečnými veterány a obdržely od organizátorů dárky. Část balíčků sponzorovala i brněnská firma DELIKOMAT. Po skončení akce jsme firmě zaslali fotografie s poděkováním.

 

Další setkání se uskutečnilo jako dvoudenní akce. Nejprve 27. 7. 2019, kdy byla na programu prohlídka pevnosti Březí u Mikulova, návštěva vernisáže výstavy obrazů členů ČsOL jednoty Brno 2 a prohlídka farmy Strakatý dvůr a jízda na koních. Setkání pokračovalo 28. 7. 2019 prohlídkou andromuzea v obci Pavlov a projížďkou na lodi po Novomlýnské nádrži.  

Této dvoudenní akce se zúčastnilo osm novodobých a druhoválečných veteránů, dva terénní pracovníci PoVV a dále členové místní organizace ČsOL jednoty Brno 2 i s doprovody. Účastníci měli možnost si prohlédnout pevnost Březí s odborným výkladem a vernisáž výstavy obrazů členů ČsOL Brno 2, která byla uspořádána u pevnosti. Kulturní program nám u pevnosti zajistila skupina POUTNÍCI. Prohlédli si místní farmu Strakatý dvůr s možností jízdy na koních. Následoval společný oběd v restauraci v Pavlově. Přenocovali v penzionu v Pavlově a druhý den si prohlédli andromuzeum v Pavlově a měli i možnost projet se na lodi na Novomlýnské nádrži. 

Akce měla velký úspěch. Váleční veteráni si mohli prohlédnout opevnění u Mikulova, které je součástí naší novodobé historie a současně se navzájem seznámit a vyměnit si svoje zkušenosti. Velký dojem jsme měli rovněž z návštěvy andromuzea.

 

Dne 11. 9. 2019 se uskutečnilo setkání válečných veteránů-lékařů, účastníků novodobých misí Toto setkání se uskutečnilo u při příležitosti Dne lékařů, který je 1. 10. Do projektu PoVV je v Jihomoravském kraji zapojeno sedm lékařů, kteří se zúčastnili mírových misí v různých zemích. Všichni v současné době stále pracují v různých zdravotnických zařízeních. Dále máme v péči dvě novodobé veteránky-zdravotní sestry.

Tímto setkání jsme chtěli ocenit práci všech lékařů a zdravotních sester, kteří pracovali v průběhu zařazení do mísí ve velmi těžkých podmínkách. Na setkání bylo přítomno pět lékařů a dvě zdravotní sestry a rovněž všichni terénní pracovníci PoVV. Velmi si ceníme toho, že se tohoto setkání zúčastnil i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Petr Hýbler se svou asistentkou. Všechny zúčastněné ženy obdržely kytičku. Mohli jsme tak alespoň tímto způsobem poděkovat našim lékařům-válečným veteránům za jejich práci v misích. Současně jsme měli i možnost poděkovat zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje za finanční dar, který nám umožňuje podobné akce pro válečné veterány pořádat.

 

V tradici setkávání válečných veteránů, kteří měli vždy v uplynulých třech měsících roku narozeniny, jsme pokračovali 30. 10. 2019. Uskutečnilo se v Komunitním centru pro válečné veterány v Brně. Vzhledem k tomu, že tato setkání se stala mezi veterány velmi oblíbenými, zaznamenali jsme účast více než 40 osob. Přijeli na ni veteráni z Břeclavi, Lednice, Újezdu u Brna i z blízkých regionů kolem Brna.

Na toto setkání přijal pozvání i hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Miroslav Šimek s Bc. Andreou Fischerovou. Pan hejtman pozdravil válečné veterány a popřál jim především hodně zdraví a spokojenosti. Krajský koordinátor PoVV br. Oldřich Axman poděkoval panu hejtmanovi za návštěvu a za finanční dar krajského úřadu, který společně s financemi od ČsOL umožňuje rozšířit spektrum akcí pro válečné veterány.  Pan hejtman si prohlédl i Komunitní centrum pro válečné veterány.

Na setkání přišli váleční veteráni (druhováleční i účastníci mírových misí), kteří měli ve třetí čtvrtině roku 2019 narozeniny, dále někteří ostatní váleční veteráni, kteří se dozvěděli o úspěchu našich předchozích akcí a projevili zájem o účast, dvě válečné veteránky-účastnice 3. odboje, všichni terénní pracovníci a předsedkyně místní organizace ČSBS. Někteří váleční veteráni přišli i s doprovodem rodinných příslušníků.

Všechny ženy, které se zúčastnily setkání obdržely jako pozornost malou kytičku. Pro válečné veterány, kteří měli v uplynulém období narozeniny (druhováleční i novodobí) bylo připraveno 17 dárkových balíčků. Dalších 8 dárkových balíčků bylo připraveno pro ty, kteří nemohli z různých důvod přijet. Na svých návštěvách je později rozvezli terénní pracovníci. Část balíčků sponzorovala i brněnská firma DELIKOMAT. Firmě jsme zaslali fotografie z akce s poděkováním.

Pro všechny válečné veterány zazpíval a zatančil dětský soubor Jarabáček z Drnholce. I pro děti to byl velký zážitek, měly možnost si po svém vystoupení popovídat s válečnými veterány. Tato akce byla hodnocena jako velice úspěšná.

 

Setkání 25. 11. 2019 se zúčastnily novodobé válečné veteránky, dále druhoválečná veteránka paní Pěničková, všichni terénní pracovníci a jejich doprovody. Bylo velice zajímavé sledovat výměnu názorů mezi druhoválečnou veteránkou a novodobými účastnicemi mírových misí. Všechny přítomné válečné veteránky obdržely kytičku. V rámci setkání bylo připraveno i pohoštění formou bufetu. Veteránky obdržely i dárkové balíčky.

 

Předvánoční akcí bylo setkání konané 12. 12. 2019.  Byli přítomni druhováleční a novodobí veteráni, kteří měli v poslední čtvrtině roku 2019 narozeniny, dále i další válečníé veteráni, kteří rádi využili příležitosti k setkání, doprovody válečných veteránů, předsedkyně místní organizace ČSBS a válečné veteránky-účastnice 3. odboje. Celkem se zúčastnilo více než 40 osob.  Přijeli, mimo jiné, váleční veteráni z jižní Moravy a okolí Brna. Přítomni byli všichni terénní pracovníci PoVV z Jihomoravského kraje.

Celá akce byla charakterizována opět velmi uvolněnou a přátelskou předvánoční atmosférou. Většina válečných veteránů se zúčastnila již předchozích setkání, byli však rádi, že si opět mohou vyměnit navzájem svoje zkušenosti a popřát příjemné strávení vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2020. Setkání bylo využito i k získání některých informací a požadavků válečných veteránů směrem k projektu PoVV, které by bylo možné využít v dalším období. Váleční veteráni se o projektu vyjadřovali velice pozitivně.

V rámci kulturní vložky zazpívali příslušníci folkové skupiny POUTNÍCI, kteří měli u válečných veteránů velký úspěch. Mnozí z nich si zazpívali společně s nimi. Veteráni byli opět velmi spokojeni a dle jejich vyjádření se již těší na další setkání a akce v roce 2020.  

 

Všechny naše akce byly velice úspěšné. Postupně se zvyšoval počet zúčastněných válečných veteránů. Pozitivním ukazatelem rovněž bylo, že se postupně zvyšoval počet novodobých veteránů, účastníků mírových misí, kteří si postupně našli cestu na tyto akce. 

Našich akcí se zúčastnili i zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V průběhu akcí měli terénní pracovníci  PoVV možnost si v uvolněné atmosféře pohovořit se svými válečnými veterány, vyslechnout jejich názory a náměty s možností na ně okamžitě reagovat. Váleční veteráni se vyjadřovali velmi pochvalně o Projektu péče o válečné veterány, který realizuje ČsOL ve spolupráci s Ministerstva obrany ČR.  Na posledním vánočním setkání bylo již více novodobých válečných veteránů než druhoválečných. V podobných akcích budou terénní pracovníci Jihomoravského kraje pokračovat i v roce 2020.

 

Poděkování patří hejtmanovi Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilu Šimkovi za poskytnutí dotace a rovněž terénním pracovníkům Janu Kuxovi a Daně Axmanové Vrtiškové, kteří maximální měrou přispěli k úspěchům všech setkání. Poděkování za podporu patří také Odboru pro válečné veterány MO, vedení ČsOL a projektu PoVV v čele s vedoucím projektu br. Viktorem Šinkovcem. 

text: br. Oldřich Axman