Obnova Jednoty ČsOL ve Valašských Kloboukách

14. 10. 2020

Minulý týden došlo ve Valašských Kloboukách k historickému momentu. Po 72 letech byla obnovena Jednota Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách, která zanikla v roce 1948. Působila ve městě od roku 1921, přičemž legionáři se sdružovali již o rok dříve ve Svazu československých legionářů. 

Místní jednota sdružovala legionáře z bývalého soudního okresu Valašské Klobouky a stala se významným společensko-kulturním a sociálním subjektem ve městě. Vedle tradičních oslav státních svátků a výročí, pořádala jednota i své akce, piety za padlé bratry, přednášky, výstavy apod. V čase hospodářské krize drželi bratři prostřednictvím jednoty při sobě. Vypomáhali si finančně, materiálně, a také prostřednictvím úřadů a ústředních orgánů zprostředkovávali pomoc pro potřebné. Svědčí o tom celá řada novinových článků a korespondence. Život Jednoty ČsOL Valašské Klobouky byl několikrát přerušen. K prvnímu přerušení došlo někdy v letech 1926-1927, kdy se projevil nedostatek členů. K obnovení činnosti došlo až v roce 1929, kdy narůstala činnost i členská základna. Při výstavě odboje v listopadu 1929 přijel jednotu podpořit generál Sergej Vojcechovský. Jednota fungovala až do roku 1938. V této době měla průměrně na 60 členů. Ve 30. letech mohly Valašské Klobouky hostit dětskou prázdninovou osadu (1932, 1933), na školní budovu byla umístěna pamětní deska poručíka Antonína Böhma, pořádal se Legionářský den, Zborovské oslavy apod. Ve spolupráci s odbočkou Svazu československého důstojnictva se legionáři účastnili mnoha piet a kulturních akcí. V roce 1933 vznikl na náměstí důstojný památník, který byl centrem místních oslav. Tam také bratři stáli čestnou stráž v čase smrti a pohřbu prezidenta Masaryka. Vlivem německé okupace byla ČsOL zakázána a obnovena mohla být až v roce 1945. V časech nesvobody bylo několik bratrů perzekuováno, vězněno a umučeno. Po válce se obnova jednoty setkala s byrokratickými problémy a průtahy. Počet členů silně narůstal, neboť se do řad jednoty hlásili i dobrovolci z bojů na Slovensku, členové Slovácké brigády či vdovy po legionářích. Krátký poválečný život jednoty skončil v roce 1948, kdy byla ČsOL zrušena a začleněna do Svazu bojovníků za svobodu, který se silně politicky orientoval k vládnoucí straně. Posledním předsedou byl francouzský legionář František Fojtík, který stál u zrodu jednoty i v roce 1921. Ani po sametové revoluci nedošlo k obnově místní jednoty.

Stejně jako naši předchůdci před 100 lety jsme tímto počinem navázali na jejich činnost, legionářské tradice a hodnoty. Před ustavením jednoty jsme u Památníku československé vzájemnosti uctili památku prezidenta Masaryka. Br. Miroslav Maňas pronesl pár slov o významu TGM, legií a vyzval přítomné k minutě ticha. Jednalo se velmi dojemný pohled vidět mladé lidi v historických uniformách prvního zahraničního odboje stojící ze dvou stran kolem památníku. K dokonalé atmosféře pomohli bratři z Jednoty ČsOL Ostrava 1, kteří přijeli s historickým praporem a stáli čestnou stráž. Po pietním aktu se uniformovaní společně s potomky legionářů přesunuli na místní hřbitov, kde uctili památku prvního a posledního předsedy jednoty br. Františka Fojtíka. Na Fojtíka vzpomněla i jeho vnoučata, která se piety zúčastnila. Další cesty pietního průvodu vedly k hrobům legionářů br. Aloise Baránka, br. Ferdinanda Rychlovského (pouze pamětní deska) a br. Karla Fojtíka. U místního kostela jsme vzpomenuli na občany zemřelé za světové války. Na kostelní budově se nachází pamětní deska padlým rodákům, avšak nutno povědět, že tam nejsou zmíněni legionáři.

Po těchto krátkých pietách došlo k ustavující schůzi Jednoty ČsOL Valašské Klobouky, samozřejmě s ohledem na bezpečnost a všechna proti-covidová opatření. Úvodem br. Miroslav Maňas přivítal přítomné a krátce přednesl historii místní jednoty. Poté předal slovo br. Martinovi Lokajovi, který hovořil o fungování ČsOL, jejím vývoji po roce 1948 až do současnosti. Ustavující členská schůze se přihlásila k historickému odkazu jednoty ČsOL ve Valašských Kloboukách a tradicím legionářského hnutí. Přítomní jednohlasně souhlasili s obnovou činnosti místní jednoty. Z 8 členů bylo přítomno 5, což dle stanov stačilo. Jednalo se především o původní členy Jednoty ČsOL Valašské Meziříčí a jeden bratr z Jednoty ČsOL Brno 1, všichni bydlištěm na Valašskokloboucku. Předsedou byl zvolen br. Miroslav Maňas, místopředsedou br. Ladislav Slámečka st., hospodářem br. Martin Fojtík a revizorem br. Matěj Medvěd. Schůze pokračovala debatou o budoucí činnosti a plánovaných akcích.

Abychom navázali na činnost předchozí jednoty, budeme mapovat legionářské hroby v celém bývalém okrese Valašské Klobouky a snažit se vybudovat důstojné pietní místo pro místní legionáře. Objevila se i myšlenka obnovit pamětní desku br. Antonínu Böhmovi i dalším padlým legionářům. V posledním bodě bylo přijato pět zájemců o členství a schůze byla ukončena. Do života tak vstoupila nová jednota, která se stane nositelkou legionářských tradic na Valašskokloboucku.

text a foto: br. Miroslav Maňas