Vyjádření předsedy ČsOL k významu čs. legií

19. 5. 2020

Vážení členové Československé obce legionářské, vážení potomci po československých legionářích, sestry a bratři,

v posledních dnech jsme si mohli opět připomenout, jak vynikající službu veřejnosti činí Československá obec legionářská, pokud ze všech sil a po celé naší vlasti připomíná občanům naší republiky význam československých legionářů pro vznik Československé republiky a její následný vývoj coby svobodného a právního státu v duchu ideálů Tomáše Garrigua Masaryka. 

Odkaz československých legionářů je natolik silný, že jej totalitní režimy 20. století považovaly za své přímé ohrožení a snažily se jej všemi svými prostředky likvidovat. Je natolik aktuální, že i dnes je důležité pro každého občana našeho státu, aby byl dobře obeznámen s úlohou našeho zahraničního vojska za první světové války.

Považuji za zásadní, že Československá obec legionářská svou dlouhodobou činností významným způsobem přispěla k osvětě a lepšímu povědomí české společnosti o státotvorném boji československých legionářů. Věřím, že i díky tomu jsme již dnes lépe chráněni před každým, kdo by se snažil roli československých legionářů v naší i světové historii ohýbat či znevažovat. Československá obec legionářská pomníky nebourá. Naše organizace pomníky staví, ve spolupráci s dalšími partnery a mnohdy po dlouhé a nesnadné cestě ke kýženému výsledku. Naším cílem není vzbuzovat vášně, ale patřičným způsobem uctít padlé. Přesto jsme byli před několika dny svědky opětovného poškození pomníku československých legionářů v ruském Čeljabinsku nebo výroků, které státotvornou úlohu československých legií snižují.

Je nepřijatelné, aby památka obětí z řad československých legionářů, kteří se již bránit nemohou, byla předmětem jakýchkoli politických tahanic ať z té, či oné strany.

 

V Praze dne 19. května 2020

                                                            

MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

předseda Československé obce legionářské