Slavnostní členská schůze Jednoty ČsOL Ostrava 1

8. 11. 2021

Dne 6. listopadu se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA slavnostní členská schůze Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1. Stalo se tak symbolicky v prostorách Divadla Jiřího Myrona – někdejšího moravsko-ostravského národního domu – kde se 29. května 1921 sešli legionáři ze Slezska a severní Moravy, aby týden po ustavujícím pražském sjezdu položili základy Moravskoslezské župy ČsOL a mnoha jejích místních jednot. 

Do svatostánku českého kulturního a společenského života, který Ostravanům slouží od roku 1894 až do současnosti, se následovníci čs. legionářů vrátili poprvé od 40. let minulého století. Nebyli přitom ale sami. Pozvání na jubilejní setkání, jež se kvůli nepříznivé pandemické situaci konalo se značným odkladem, přijala řada vzácných hostů – představitelů a zástupců dalších jednot ČsOL z širokého okolí, spřátelených institucí, spolků a v neposlední řadě také moravsko-ostravského sokolstva.

Po přinesení státní vlajky České republiky a praporu jednoty Ostrava 1 uctili všichni přítomní na úvod slavnostní schůze  minutou ticha památku ostravských členů a členek ČsOL, kteří nás navždy opustili a zároveň vzdali hold těm z nich, jenž položili své životy v boji za národní osvobození. O významu těchto obětí, slavné minulosti naši organizace, inspiraci a závazcích z ní plynoucích, následně promluvil předseda jednoty Ostrava 1 br. Martin Lokaj. Ve svém projevu připomenul kořeny legionářského hnutí,  ideály, z nichž vzešlo a také občanskou a vlasteneckou uvědomělost, která byla všem legionářům vlastní, a jež je vedla k hrdinnému boji ve válce, stejně jako k obětavé práci v míru. Přitom vyjádřil přesvědčení, že se ČsOL daří i po sto letech úspěšně naplňovat své historické poslání, k čemuž aktivně přispívá svou všestrannou činností také jednota Ostrava 1.

Významné jubileum poskytlo vhodnou příležitost ocenit podporovatele a členy Jednoty Ostrava 1, kteří k této činnosti v uplynulých letech vynikajícím způsobem přispěli. Jednotě bylo na návrh jejího výboru vydáno ČsOL celkem dvanáct pamětních medailí ke sto letům existence, z nichž šest mohlo být předsedou jednoty br. Martinem Lokajem uděleno osobně v průběhu slavnostní členské schůze. V gestu svornosti jím byl k předávání ocenění přizván také předseda druhé ostravské jednoty ČsOL, br. Jiří Ryška.

Z podporovatelů jednoty Ostrava 1 si pamětní medaili převzal z rukou br. Lokaje ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plk. gšt. Ing. Jaroslav Medek, a to za vynikající spolupráci s ČsOL a zásluhy na upevňování tradic prvého a druhého odboje za národní osvobození na Ostravsku, potažmo na území celého Moravskoslezského kraje. Stejné ocenění obdržel také ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj plk. Mgr. Kamil Kaluža, který se osobně zasloužil o udržování památky čs. legionářů-příslušníků meziválečné finanční stráže v našem regionu.

Z členů jednoty Ostrava 1 byl dekorován br. Aleš Kosmák, a to za dlouhodobý přínos jednotě a zásluhy na realizaci krajských a republikových kol branných závodů ČsOL LEGIE a BATTLEFIELD. Aktivní účast na vzpomínkových, osvětových a vojensko-historických akcích jednoty a zásluhy na popularizaci Ostravské operace či partyzánského hnutí na Beskydsku vynesla vyznamenání legionářským a zároveň i rodným bratřím Radimu a Tomáši Pilátovi. Zasloužené ocenění v podobě pamětní medaile si pak odnesl rovněž br. Vítězslav Mácha, který se agilně podílí na organizaci a pořádání komemorativních a vzdělávacích akcí jednoty.

Předání ocenění podporovatelům a zasloužilým členům pak následovala přednáška br. Lokaje na téma historie legionářského hnutí na Ostravsku od jeho počátků přes meziválečný rozkvět, období nesvobody, až po obnovu v 90. letech minulého století. Zhodnocení se ale dočkala také bohatá činnost současné jednoty Ostrava 1. Touto reminiscencí byla završena slavnostní část programu schůze, po které v sále setrvali pouze členové jednoty, aby mohli po dvouleté pauze zaviněné pandemií projednat výroční zprávy, zvolit druhým místopředsedou jednoty br. Tomáše Ruska a seznámit se s plány výboru na následující rok.

Slavnostní členskou schůzi Jednoty ČsOL Ostrava 1 pak zakončil pietní akt v nedalekém Husově sadu. U Zborovského památníku prvého a druhého zahraničního odboje, který roku 1927 vztyčili a po dvou dekádách také obnovili legionáři z Ostravska, byly jejich novodobými následovníky položeny květinové dary, coby výraz úcty a zároveň jako deklarace odhodlání i nadále pokračovat v naplňování poslání, pro nějž byla ČsOL před sto lety založena.

text: br. Martin Lokaj

foto: Anna Vonderková