Ukončení veřejné sbírky ve prospěch domovů pro válečné veterány

8. 4. 2021

Od 13. května 2013 pořádala Československá obec legionářská veřejnou sbírku, v souladu se zákonem 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Veřejná sbírka se konala za účelem získání peněžitých prostředků na podporu domovů péče o válečné veterány a zlepšení kvality života v nich žijících válečných veteránů. 

Lze namítnout, že domovy pro válečné veterány jsou zřizovány resortem obrany a že tedy resort má zabezpečit vše pro kvalitu života veteránů. Každý, kdo se někdy pohyboval v prostředí veřejných financí, ale ví, že ne vždy je jednoduché zajistit požadované prostředky včas a v kvalitě, která je sice požadována účelně, ale mnohdy v nadstandardu. Plány, normy, limity a úřední šiml dokáží své a zhatí dobré úmysly nebo alespoň prodlouží jejich splnění. Proto věcné dary, kterými byla realizována tato sbírka, dokázaly pomoci tam, kde by to obvyklými postupy nešlo, nebo ne tak rychle.

Shromažďování příspěvků do sbírky probíhalo na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu a pokladničkami. Za dobu trvání sbírky se podařilo nashromáždit bezmála 344 tis. Kč. Z těchto prostředků jsme na náklady sbírky spotřebovali pouze 0,8 % z vybrané částky, což je výrazně méně než povolený limit nákladů do 5 %, které umožnuje zákon.

Největším dárcem sbírky se na základě Interní dohody o vzájemné spolupráci ze dne 22. března 2014 stalo Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s., které na sbírku přispívalo formou odvodu benefičního příspěvku ve výši 15 % z tržby prodaných vstupenek na benefiční koncerty například „Příběh zbojníka“ nebo „V proměnách času“. Dalším zdrojem byl výtěžek z pokladniček na Letních folklorních slavnostech “F scéna“.

Do sbírky přispěla i modelářská firma Eduard a nemalé prostředky byly vybrány do kasičky při Dni válečných veteránů v Břeclavi. Všem dárcům patří náš dík.

Získané prostředky byly použity na zakoupení pomůcek k dovybavení domovů péče o válečné veterány. Všechny zakoupené věci byly předávány na základě darovacích smluv organizacím, které zajišťují provoz domovů pro válečné veterány: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice a Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.

Jednalo se o zařízení pro terapii a volný čas; vybavení kuchyňky pro usnadnění práce při aktivační terapii a pracovní rehabilitaci veteránů a nadstandardní vybavení do pokojů válečných veteránů; různé zdravotní pomůcky, které nejsou standardně zajišťovány zřizovatelem domova, například pomůcky pro polohování, elektrické chodítko nebo pomůcky usnadňující provádění každodenní hygieny.

Sbírka byla vypsána na dobu neurčitou a s jasně vymezeným příjemcem, tedy pouze pro domovy pro válečné veterány. Vzhledem k tomu, že po jednání se zástupci domovů pro válečné veterány jsme dospěli k názoru, že hlavní účel sbírky, tedy zlepšení podmínek života v domovech pro válečné veterány byl splněn, se Československá obec legionářská rozhodla tuto úzce vymezenou sbírku ukončit po jejím dočerpání, které představoval nákup daru pro domov Vlčí mák při ÚVN–FVN Praha – polohovací křeslo a elektrické chodítko.

Argumentem pro ukončení sbírky bylo i to, že její další pokračování by tříštilo zdroje při získávání podpory válečným veteránům. Zvláště když tyto zdroje jsou vzácné a záleží na dobré vůli každého dárce. Proto jsme již v minulosti potenciální dárce, kteří měli zájem podpořit válečné veterány, směřovali na Vojenský fond solidarity, který je reprezentován především brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou a který jsme v minulosti nejen podpořili, ale také propagovali na stránkách našeho časopisu Legionářský směr i dvouměsíčníku Válečný veterán.

Na závěr chceme vyjádřit poděkování všem dárcům, kteří v minulosti do ukončené sbírky přispěli. Jmenovitě patří dík především panu Čestmíru Komárkovi, který se svou letitou prací největší měrou zasloužil o naplnění smyslu a cíle této sbírky.

text: br. Viktor Šinkovec