PF 2024

24. 12. 2023

Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte mi, abych vám do nového roku především popřál překonání všech překážek před vás kladených a mnoho příležitostí těšit se na nové výzvy, které vás i nás v nadcházejícím roce čekají. Uplynulé roky pro nás nebyly jednoduché a nelze proto očekávat, že by měl být ten příští jiný. Ostražitost a připravenost se nám vždy vyplatila.

V posledních měsících jste sledovali, nebo byli sami svým dílem účastníky zásadního ohrožení naší činnosti na další období. Na podzim jsme byli nečekaně konfrontování se zjištěním, že v návrhu státního rozpočtu není obsažena každoroční podpora chodu Československé obce legionářské, která v očích našich předchůdců kompenzovala fakt, že naše organizace po revoluci neobdržela náhradu za svůj historický majetek a její schopnost realizovat své projekty je odkázána na to, jak dalece se nám daří naplňovat své plány prostřednictvím dotačních titulů. Účelné, veřejně prospěšné, transparentní a hospodárné využívání každé koruny, s níž můžeme nakládat, pro nás byla vždy „naší cestou“ nejen jak si získávat důvěru veřejnosti i představitelů státu, ale především jak naplňovat poslání a program naší více než stoleté organizace.

Vyškrtnutím finanční podpory z návrhu státního rozpočtu jsme se museli vážně zamýšlet i nad krizovou variantou, k níž by patřilo i vracení již získaných dotačních titulů na projekty, neboť na jejich povinou spoluúčast by se nám nedostávalo vlastních prostředků. To by následně vedlo i k propouštění zaměstnanců, kteří však s sebou po letech práce nesou v českých poměrech unikátní zkušenosti, znalosti a schopnosti nutné k plnění svých úkolů. Drakonické následky byly úhrozou, která před námi stála v případě, že bude státní rozpočet schválen v podobě svého návrhu.

Od počátku jsem proto začal zjišťovat informace k této věci a zároveň jednal na všech úrovních, abych prověřil možnost, že se podpora Československé obci legionářské, ale i dalším demokratickým organizacím a ústavům do státního rozpočtu vrátí. Děkuji všem, kteří na základě mých úkolů v této snaze postupovali a kontaktovali mimo jiné poslankyně a poslance, aby jim vysvětlili, co by ztráta státního příspěvku pro Československou obec legionářskou znamenala. Na tomto místě si poděkování zaslouží i Česká televize, která na tento problém i bez našeho přičinění upozornila a uvedla jej tak do obecného povědomí.

Díky široké podpoře, která se napříč Poslaneckou sněmovnou vzedmula, se podařilo iniciovat pozměňovací návrh, který byl následně poslanci přijat. Nerad bych na někoho zapomněl, děkoval jsem jim již v mnoha případech osobně, ale chtěl bych zde zmínit alespoň ty, kteří jako první přispěchali s pomocí. Poděkování si tak zaslouží 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Věra Kovářová, místopředseda sněmovny pan Jan Bartošek či páni poslanci Pavel Žáček a Ondřej Lochman. Velmi potěšitelné je, že se v krátké době sami začali ozývat i další naši podporovatelé z řad poslanců i senátorů, a to ze všech poslaneckých a senátních klubů. Dobrá věc se podařila a děkuji všem, kteří na tom mají svou zásluhu. Díky této podpoře nakonec i Ministerstvo financí ČR v čele s panem ministrem Zbyňkem Stanjurou  uznalo smysluplnost naší žádosti na podporu činnost.

Sestry a bratři, naše organizace je právě proto respektovaná, že si svou prací, svou otevřeností, demokratickým a humanistickým charakterem tento obecný respekt zasloužila. Děkuji vám za to, že svou činností přispíváte k dobrému jménu Československé obce legionářské. Všechny nás k tomu zavazuje nejen úcta k našim předchůdcům a vědomí hrůz a překážek, které musela naše organizace za sto let své existence překonat, ale především svědomí každého z nás. Jsem vděčný za to, že si představitelé našeho státu uvědomují význam Československé obce legionářské jako hrdé nositelky odkazu československých legionářů, československých zahraničních vojáků druhé světové války a válečných veteránů novodobých válečných a mírových misí naší armády.

Přeji si, abychom ve vzájemném respektu pokračovali ve společné práci i v novém roce 2024.

plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
předseda Československé obce legionářské