Zemřel plk. Antonín Malach

28. 8. 2023

V sobotu 26. srpna 2023 zemřel ve věku 96 let plukovník Antonín Malach, „novodobý“ válečný veterán, bývalý člen Dozorčí komise neutrálních států dohlížející na dodržování podmínek příměří po válce v Koreji.

Antonín Malach se narodil 10. listopadu 1926 v Kuničkách na Blanensku do početné rodiny. Vystudoval učitelský ústav a po roce 1948 zůstal v armádě jako voják z povolání. Současně vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). Jako voják z povolání pak vykonával různé velitelské funkce u vojenských útvarů a škol. V roce 1953 byl vyslán jako pobočník velitele československé delegace Organizace spojených národů (OSN) pro kontrolu příměří v Koreji v rámci Dozorčí komise neutrálních států (Neutral Nations Supervisory Commission). Tato komise měla zajistit podmínky dodržování příměří na korejském poloostrově rozděleném válkou. Po návratu do vlasti vystudoval Vojenskou technickou akademii jako strojní inženýr. Po vojenské a technické praxi u vojsk byl poslán jako učitel do vojenského učiliště v Nitře, kam se i s rodinou přestěhoval.

Své profesní úsilí věnoval výzkumu a realizaci světově zaváděného programovaného učení, které k nám přišlo ze Spojených států amerických. Jeho princip spočíval v rozdělení učiva na části. To přineslo usnadnění a zefektivnění učení v rozvíjejícím se světě. Toto uspořádání učení umožnilo přechod na počítačovou výuku, realizovanou nejprve vyučovacími stroji a trenažéry a později počítači a simulátory. V rámci prosazování této myšlenky podporované Akademií věd Československé socialistické republiky a velením armády byl pověřen založením a řízením armádního pracoviště při Vojenské akademii v Brně s názvem Středisko pro výzkum učebních metod a prostředků. Stal se iniciátorem moderního systému přípravy vojenských specialistů včetně tvorby učebnic, výcvikových filmů a trenažérů. Napsal několik učebnic, mezi nimi např. první československou publikaci v oblasti trenažérového výcviku. Svoji odbornou kvalifikaci postupně rozšířil jako kandidát věd a docent v oboru pedagogiky. Po třicetileté aktivní službě v armádě odešel do zálohy v hodnosti plukovníka. Poté působil téměř stejně dlouhou dobu jako vysokoškolský učitel na Masarykově univerzitě v Brně a na třech dalších soukromých vysokých školách.

Má velmi rozvětvenou rodinu, má celkem deset vnoučat a čtrnáct pravnoučat od dcery Jarky a tří synů, Antonína, Josefa a Jindřicha.

Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. zemřel po krátké nemoci v nemocnici v Ivančicích dne 26. srpna 2023. Byl po mnoho let zařazen do Programu péče Československé obce legionářské o válečné veterány.

Čest jeho památce.

Antonín Malach s korejskou dívkou, z doby působení v rámci Dozorčí komise neutrálních států v Koreji (sbírka ČsOL)

Válečný veterán Antonín Malach na setkání v Komunitním centru pro válečné veterány Brno (foto Československý legionář)